NTHUAV COV LUS HAIS TXOG TUS SAUB ME NYUAM IS NTIAS COV LUS TXHAIS

Muaj ib tug me nyuam Is Ntias hu ua As Npis Yas (Abighya Anand) uas nws yog ib tug saub txawj txhais txog yav tom ntej. As Npis Yas txhais txog yav tom ntej tias : tus kab mob Covid-19 yuav heev thiab muaj zog rau hnub tim 31 lub 3 hlis thiab hnub tim 1 lub 4 hlis, tab sis tus kab mob Covid-19 yuav ntaug thiab ploj rau hnub tim 29 lub 5 hlis. 
Cov lus no yog As Npis Yas hais tawm hnub tim 22 lub 8 hli xyoo 2019 uas yog tsaib no lawm. As Npis Yas yog ib tug me nyuam Is Ntias hnub nyoog 14 xyoos. Tsaib no As Npis Yas tau txhais tias : ntiaj teb neeg yuav raug xwv txheej loj tas zog. Cov xwv txheej no yuav tshwm sim txij lub 11 hlis xyoo 2019 mus 6 lub hlis. Nyob hauv 6 lub hlis no, tas ntiaj teb neeg yuav raug ib tug kab mob sib kis mus puv ntiaj teb thiab tus kab mob no yuav ua rau ntiaj teb neeg kub ntxhov kawg nkaus. Hnub tim 31 lub 3 hlis 2020, mas yog hnub uas tus kab mob heev thiab muaj zog tshaj plaws. 
Tus kab mob yuav sib kis mus txog hnub tim 29 lub 5 hlis, mas ntiaj teb neeg thiaj yuav maj mam daws tau kom tus kab mob ploj zuj zus mus. As Npis Yas yog ib tug saub uas tau hais txog ntau yam yav tom ntej thiab muaj tseeb raws li nws hais tiag. Yam li nws tau txhais txog tus nqi kub thiab cov nyiaj Is Ntias. As Npis Yas hais tias tub kab mob Virus Covid-19 yog ntiaj teb ib ntsuj rog. Yog ntsuj rog ntawm tib neeg ntiaj teb thiab kab mob. Qhov uas As Npis Yas ntseeg tias hnub tim 31 lub 3 hlis, yog hnub uas tus kab mob heev thiab muaj zog tshaj plaws, yog vim teeb meem ntawm cov hnub qub. Lub hnub qub 3 yuav tig los ntsib lub hnub qub 7 thiab lub hnub qub 5, ces 3 lub hnub qub yuav tig los ntsib lub hnub 2 thiab lub hnub qub Las Hum. Lub hnub qub Las Hum yog ib feem uas nyob sab pej fab ntawm lub hli. Tej yam tshwm sim li no, mas tsis yooj yim tshwm sim, ntev ntev mam muaj ib zaug zoo li no. Raws li kev saub, mas lub hnub qub 3, lub hnub qub 7 thiab lub hnub qub 5 yog 3 lub hnub qub uas muaj zog tshaj cov. Vim 3 lub hnub qub no yog 3 lub uas khiav nyob ntawm cov sab hli ib ncig sab nraud. Thaum 3 lub hnub qub no tig los sib ntsib, mas 3 lub hnub qub no lub zog yuav muaj zog rau lub ntiaj teb heev. Thiab thaum lub hnub qub Las Hum los ntsib lub hli, mas lub zog kuj heev tib yam nkaus. Lub hli yog ib lub hnub qub loj uas xa tej yam ci ci nplaum nplaum, hos lub hnub qub Las Hum yog lub hnub qub xa lus los yog xa tawm. As Npis Yas hais tias : kev xa tej yam ci ci nplaum nplaum, mas yuav ua kom tib neeg hnoos thiab txham tas li. Ces yuav ua rau kab mob muaj zog thiab sib kis sai. Vim li ntawd, hnub tim 31 lub 3 hlis thiab hnub tim 1 lub 4 hlis thiaj yog 2 hnub tus kab mob muaj zog tshaj. As Npis Yas hais ntxiv tias : hnub tim 29 lub 5 hlis, qhov muaj zog nruab nrab ntawm tus kab mob yuav tawg faib, ces ntiaj teb neeg tuaj yeem tiv thaiv tau. As Npis Yas tau hais tias tus kab mob yuav pib txij lub 11 hlis 2019 mus txog hnub tim 31 lub 3 hlis, mas yog lub caij tus kab mob muaj zog heev. Hais txog kev lag luam nyob ntiaj teb, mas yuav thim thaub qab ua luam tsis nce tes. Yuav tos mus txog lub 11 hlis 2021, mas kev lag luam ntiaj teb thiaj maj mam rov nce tuaj. 
Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

5 + 0 =