NTAU LUB NTIAJ TEB MUAJ NEEG TUAG COOB VIM COVID-19

Tus kab mob Covid-19 kuj sib kis nyob Es Kuas Dos teb heev kawg, ces ua rau cov neeg tuag coob coob nyob hauv lub nroog Kuas Yas Kis, nyob Es Kuas Dos teb sab hnub poob. Cov tsev kho mob tsis muaj txaj txaus cov neeg mob pw, cov tsev txias khaws tuag los kuj muaj tsis txaus, tej toj ntxas los puv tag tsis tshuav chaw faus lawm. Cov neeg saib toj ntxas faus tsis yeej cov neeg tuag, ces cov pej xeem cia li tso lawv cov neeg tuag nyob ntawm tej ntug kev. Muaj tshaj 150 tus neeg tuag tso nyob ntawm tej ntug kev hauv lub nroog Kuas Yas Kis, tos cov tub khaws neeg tuag tuaj khaws mus faus. Muaj tej tus twb yog 4-5 hnub mam tuaj khaws, ces tus neeg tuag twb lwj lawm. Nyob hauv lub nroog Kuas Yas Kis, muaj tus ntxhiab tsw lwj ntxiag txhua txoj kev. Tsis tas li ntawd, cov pej xeem siv tej lub thawv ntawv los ntim lawv cov neeg tuag xwb, vim cov hleb rau neeg tuag kim heev thiab tsis muaj txiag ntoo txaus txua hleb lawm. 
Cov tseem hwv As Mes Lis Kas hais tias : lawv yuav muab cov neeg tuag los ntawm tus kab mob Covid-19 coj mus faus ua ke nyob hauv lub pov txwv Haj (Hart Island). Lub pov txwv Haj nyob nrug deb ntawm lub tuam ceeb Nyus Yos (New York) li 25 km. Vim nyob hauv lub tuam ceeb Nyus Yos neeg tuag txhua hnub, ces tsis muaj tsev txias ntim cov neeg tuag thiab tsis muaj toj ntxas faus lawm. Txij xyoo 1985 los, cov tseem hwv As Mes Lis Kas muab lub pov txwv Haj ua ib lub toj ntxas cia faus cov neeg mob Em (Aids), cov neeg tsis muaj vaj tse thiab cov neeg tsis muaj txheeb ze. Tam sim no muaj cov neeg tuag faus nyob hauv lub pov txwv Haj ze ntawm 1 plhom leej lawm. Nyob sab hnub tuaj hauv Ukraine teb, hauv lub nroog Dis Nis Plos mas tsoom pej xeem sib cav nroo ntws thiab ib txhia ceeb ntshai, ib txhia ceev faj dua qub. Yog vim cov tseem hwv khawb 615 lub qhov ntxa cia faus cov neeg tuag los ntawm tus kab mob Covid-19. Tseem tsis tau muaj neeg tuag coob npaum ntawd, tab sis cov tseem hwv twb khawb qhov ntxa ntau ntau cia lawm, ces thiaj ua rau tsoom pej xeem poob siab thiab ntshai kawg. Tsis tas li ntawd, cov tseem hwv kuj npaj 2,000 lub hnab dub tos ntim cov neeg tuag thiab. Tam sim no Ukraine teb muaj cov neeg mob Covid-19 yog 1,462 leeg thiab tuag lawm 45 leeg. 

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

4 + 6 =