NQIS LAAS THIAB NTAU LUB POV TXWV TAB TOM YUAV PLOJ

Yog tias tas ntiaj teb tsis sib pab txuag thiab hloov kom huab cua zoo tuaj, mas yav tom ntej Nqis Laas teb thiab ntau lub pov txwv me yuav ploj mus. Xyoo 1950 lub ntuj tau kub ib zaug thiab qhuav heev, yog vim cov pa roj thiab pa thee av uas ncho mus puv lub ntuj. Los txog rau tam sim no, lub ntiaj teb vam meej thiab muaj kev hlawv roj a thiab thee av nrog lwm yam ntau dua qub tuaj, ces qhov kub ntawm cov pa ncho ntawd zoo li ib daim pam vov kauv lub ntiaj teb no, thiaj ua kom lub ntiaj teb kub thiab vaum heev. Ua rau qee xeev ntuj kub dua qhov qub thiab ntuj qhuav tsis muaj dej nag los. Ua rau neeg tuag los ntawm cov huab cua kub kub ntau txhiab leej nyob hauv xyoo 2019 uas yog tsaib no, thiab Fab Kis teb muaj neeg tuag li ntawm 1,500 leej. Huab cua phem, hua cua tsis zoo thiab hua cua kub kub, tsis yog ua teeb meem rau neeg xwb, nws kuj ua teeb meem rau tej xyoob ntoo nroj tsuag, tej me kab me ntsaum thiab tej tsiaj nruab nqhuab nruab deg huv si. Cov huab cua phem no yuav ua teeb meem rau neeg lub neej yav tom ntej thiab tej me tsiaj txhuv yuav tu noob zuj zus los ntawm neeg txhais tes. Ntau xyoo tag los no, kuj muaj cov tub txuag hav zoov nyob Fis Lis Pees teb raug tua tuag 46 leej. Vim muaj ib co neeg xav saib xyuas thiab txuag hav zoov kom ntsuab xwb xiab, tab sis kuj muaj ib co neeg uas lawv nyiag txiav ntoo muag thiab. Ces thiaj pom tau tias cov dej khov uas nyob Nqis Laas teb tab tom yaj thiab dej hiav txwv puv tuaj, yav tom ntej dej yuav muab cov pov txwv me nyab tas. Lub 7 hli xyoo no, raws kev soj ntsuam mas pom tias cov dej khov nyob Nqis Laas teb yaj lawm 12,000 plhom TON. Cov huab cua sov sov ua kom dej khov yaj nyob li ntawm 25-30 Oos Xam Fahrenheit. Vim li ntawd, thiaj pom tias yav tom ntej tej lub pov txwv me thiab nyob qis yuav raug dej hiav txwv nyab ploj tas. Ntiaj teb neeg tuaj yeem ua tau kom huab cua rov zoo tuaj, tuaj yeem pab tau lub ntiaj teb kom txhob kub, yog tias ib zeej tsoom neeg sib koom tes muab txhua yam toob xib uas yog roj hmab rov tsim dua tshiab, cog xyoob cog ntoo kom ntau, tua tsiaj kom tsawg, hloov sawv daws tej tsheb mus siv hluav taws xob, thov kom cov tseem hwv kav teb chaws hloov kev ua hauj lwm, hloov cov tuam tsev tsim toob xib kom txhob hlawv roj a. Yog ntiaj teb neeg sib pab, mas yeej yuav ua tau kom lub ntiaj teb muaj huab cua zoo, lub ntiaj teb tsis kub thiab pab cawm tau cov pov txwv me uas yuav raug dej hiav txwv nyab kom txhob nyab. Ces lub ntiaj teb yuav zoo nkauj thiab ua neeg lub chaw nyob mus ntau tiam. 

Add new comment

1 + 0 =