NKES TAS HAIS TXOG KEV TXUAG NTIAJ TEB

Greta
(Thau los ntawm : www.guinnessworldrecords.com)

Tus me nyuam ntxhais Nkes Tas (Greta) uas nws muaj hnub nyoog 15 xyoos, nws tau hais txog kev txuag lub ntiaj teb, ua rau neeg thoob ntiaj teb nquas kawg.
Peb twb tau tshaj ib zaug txog Nkes Tas dhau los lawm, hnub no peb rov hais txog Nkes Tas dua, vim Nkes Tas yog ib tug me nyuam ntxhais neeg Xws Ves Lis (Sweden) uas lub Leej Haum Kuj tau tso nws ua tus tim ib ntawm kev txuag hav zoov nyob ntiaj teb no. Nkes Tas muaj ib txoj kev npau suav loj heev, yog xav thov kom lub ntiaj teb no ntshiab huv tuaj. Nws tau coj cov tub ntxhais hluas coob kawg tawm tsam nqua hu hais txog kev txuag lub ntiaj teb no kom huv. Nkes Tas tau hais cov lus no nyob hauv lub Leej Haum Kuj lub rooj sab laj zaum tim 24, hais txog kev txuag lub ntiaj teb kom huv thiab ua kom huab cua zoo tuaj, ces ib zeej tsoom neeg qhuas txog Nkes Tas lub peev xwm kawg. Nkes Tas yog tus hais lus cem cov thawj coj coob leej, kom lawv rov qab thim xav. Tab txawm yog ib co lus tawm ntawm ib tug me nyuam ntxhais lub qhov ncauj los xwb, tsis kav Nkes Tas cov lus ua kom coob leej neeg rov nco txog kev pauv ntxeev ntawm huab cua thiab kev txuag lub ntiaj teb kom ntshiab huv tuaj. Cov ntawv xov xwm khaws Nkes Tas qee lo lus tseg li no :
“Kuv tsis tau xav tias kuv yuav ua kom kuv yog ib tug neeg nrov, tab sis kuv tsuas xav txog teeb meem kev pauv ntxeev ntawm huab cua thiab ua kom lub ntiaj teb huv tuaj xwb. Vim tias lub ntiaj teb tam sim no nws haum rau cov neeg nplua nuj nyob noj nyob haus, lawv tsis nco txog kev daws kho lub ntiaj teb kom huv tuaj thiab ua kom huab cua zoo. Thaum txog xyoo 2078, mas kuv muaj hnub nyoog 75 xyoos. Tej zaum kuv cov xeeb ntxwv yuav nug kuv tias : cas nej lub neej tag los, nej tsis tau ua ib yam dab tsi li. Nej hais tias nej hlub thiab txhawj xeeb txog nej cov me nyuam, tab sis nej tau nyiag nej cov me nyuam lub neej mus lawm. Nej tsis tau xav txog kev kub ntxhov, vim nej tsis xav tias tej yam no yog kev kub ntxhov. Txoj kev tawm ntawm cov teeb meem no, yog peb yuav rov pauv peb tus kheej. Kuv tuaj ntawm no, yog tuaj hais kom nej paub tias : kev pauv ntxeev tab tom yuav tshwm sim, txawm tias nej nyiam thiab tsis nyiam kuj xij. Vim lub zog yuav ua kom lub ntiaj teb no huv tuaj thiab huab cua zoo tuaj, yog nyob ntawm tsoom pej xeem txhua leej txhua tus. Kuv thov ua sawv daws tsaug !”

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

2 + 0 =