MAS LES XIAS NPAJ SIAB TXO PA IAV KOM QIS TSHAJ PLAWS NYOB AS XIAS TOOB FAB NAJ

(The Star photo)

Xyoo 2050 yuav tsis muaj kev tso pa iav CO2 lawm, nod yog kev txhim kho zaum tim 12 nyob hauv 5 xyoos tshiab ntawm cov tseem hwv Mas Les Xias, thiab ua tau sai dua lwm lub teb chaws. Txog thaum ntawd Mas Les Xias yuav tso tseg kev qhib cov hluav taws xob thee av thiab kho dua cov tsev tsim hluav taws xob nyob hauv nroog.

Lub hom phiaj ntawm cov Koom Haum thiab kev soj ntsuam raws qab txog kev loj hlob nrog rau txhua yam nyob ib puag ncig yuav hloov nyob nruab nrab hauv xyoo 2050. Kev nyob nruab nrab ntawm Carbon txhais tias cov Carbondioxide uas tso rau saum nruab ntug yuav zoo heev thiab cov cua huv yuav raug rho tawm ntawm Carbondioxide. Mas Les Xias teb xav tso pa iav mus thoob ntiaj teb kom tsawg dua ib feem pua. Li ntawd Mas Les Xias teb thiaj yog lub teb chaws muab siab rau txhim kho heev nyob hauv cov teb chaws As Xias toob fab naj.

Kev sib piv ntawm Is Ntos Nes Xias ib yam li Suav teb, mas npaj siab tso cov pa iav kom tsis txhob muaj thiab huv si rau xyoo 2060. Hos Thaib teb, mas yuav ua kom cov pa iav nyob rau nruab nrab rau xyoo 2065-2070.

Kev txiav txim siab ntawm lub nroog Pus Ras Ntsas Yas (Putrajaya) uas yog lub nroog loj nyob ze tuam ceeb Kuala Lumpur, mas tsim nyog yuav tuav xam nrog lwm cov kuj cuab yam li Xees Cas Pos uas yuav zam tsis dhau. Xav tias yuav txo kev tso pa iav kom tau ib nrab nyob hauv xyoo 2050, thiab yuav ua sai li sai tau.

Hais txog kev sib npuab ntawm 2 lub teb chaws xws li Mas Les Xias thiab Xees Cas Pos, mas yog qhov zam tsis dhau. Tsis yog raws toj roob hauv pes, los yog kab lis kev cai thiab fab kev lag luam.

Vim xav ua kom tiav raws lub hom phiaj, ces Mas Les Xias yuav tsum tso tseg kev tsim lub tsev ua hluav taws xob thee av thiab tig los ua cov tsev hluav taws xob roj kom zoo dua qub tuaj. Thiab txhim kho cov tuam tsev tsim toob xib loj thiab tseem ceeb nyob hauv plawv nroog. Xav tias txog xyoo 2025, yuav muaj 120 lub nroog uas ua tau tiav raws lub hom phiaj lawm.

Add new comment

1 + 0 =