LOS TSUAS TEB KAW TEB CHAWS

Cov tseem hwv Los Tsuas ceeb toom Lockdown kaw teb chaws, yam li kaw cov choj hla mus Los Tsuas teb thiab tsis pub tsoom pej xeem tawm hauv tsev mus kev deb. Suav txij hnub tim 30 lub 3 hlis mus txog hnub tim 19 lub 4 hlis. Cov tseem hwv Los Tsuas ua li no kuj yog xav tiv thaiv tus kab mob Covid-19. Tseem hwv Los Tsuas txwv tsis pub cov neeg txawv teb chaws nkag mus Los Tsuas teb, tshwj zias cov tsheb thauj toob xib muag nyob txawv teb chaws xwb thiaj pub hla choj. Tsis tas li ntawd, tseem hwv Los Tsuas kuj thov kom txhua lub teb chaws nyias tos nyias cov neeg rov qab kom tas. Cov neeg Los Tsuas thiab cov neeg txawv teb chaws uas muaj ntaub ntawv nyob hauv Los Tsuas teb, mas tuaj yeej tawm mus yuav txhiam xws noj tau thiab tawm mus ua tej yam hauj lwm uas tsis tuaj yeem ua hauv tsev tau. Cov tub tseem hwv, mas kom nyias ua nyias hauj lwm nyob hauv tsev txij hnub tim 1 mus txog hnub tim 19 lub 4 hlis no. Cov tsheb khiav thauj neeg taug kev, los yuav tsum ncua tseg huv tib si raws li lub sij hawm tseem hwv ceeb toom. Txwv tsis pub tsoom pej xeem nyob ua ke zaum sib tham ua tej pawg txog 10 leej. Txwv tsis pub khaws toob xib ceev tseg cia muag thiab txwv tsis pub tshaj xov xwm cuav ua dog dig. Yog leej twg hla tseem hwv txoj cai, mas tus ntawd yuav raug txim raws tseem hwv txoj cai txiav tseg. Tam sim no Los Tsuas teb muaj cov neeg mob Covid-19 yim leej, thiab muaj 7,450 leej uas yuav raug soj ntsuam tias puas muaj tus kab mob Covid-19.

 

Add new comment

10 + 9 =