LOS PAUB TXOG HLUAV TAWS QUS

Hluav taws qus yog nws txawj kub nws thiab ib qho yog los ntawm neeg hlawv. Cov hluav taws qus uas nws kub nws, mas yog los ntawm xob tua, ceg ntoo sib txhuam, pob zeb sib tsoo thiab duab tshav ntuj kub rau pob zeb cig, ces ua kom nws txawj kub hnyiab nyob tom tej hav zoov. Hos cov hluav taws qus uas yog los ntawm neeg, mas yog neeg hlawv kom tau kev xawb ncauj noj, xawb tej kaus xyoob kaus ntoo thiab nceb. Neeg hlawv kom do ces thiaj zoo mus xawb thiab tau zoo yos tsiaj. Tsis tas li ntawd, kuj yog los ntawm qhov neeg hlawv teb, ces kis mus rau hav zoov. Muaj tej thaj tsam kuj yog neeg hlawv kom zaub hla rau tsiaj noj thiab neeg tsis xyuam xim. Yam li neeg pov tw luam yeeb los yog tua hluav taws tuag tsis tas. 99 feem pua ntawm cov hluav taws qus uas kub hnyiab nyob hauv peb cov teb chaws sab As Xias no, mas yog los ntawm neeg hlawv. Muaj tej qho yog neeg sib txeeb liaj teb, ces neeg txhob txwm hlawv, los yog txhob txwm hlawv ua kev pauj rau cov tub tseem hwv zov hav zoov. Vim muaj ib txhia neeg mus yos hav zoov, raug cov tub tseem hwv zov hav zoov ntes, ces lawv raug kaw thiab poob nyiaj. Vim li ntawd, lawv thiaj txhob txwm hlawv hav zoov pauj kev chim. Pom meej tias cov hluav taws qus uas niaj xyoo kub hnyiab nyob Thaib teb, mas 99 feem pua yog neeg hlawv. Niaj xyoo lub caj ntuj qhua, muaj ntau thaj tsam nyob Thaib teb yuav raug hluav taws kub hnyiab. Tam sim no hluav taws qus yog ib qho teeb meem loj kawg nyob Thaib teb, vim ua rau tej hav zoov kub hnyiab thiab tej tsiaj qus kuj raug kub hnyiab tsis muaj chaw nyob. Ua rau xyoo ntoo thiab dej a piam sij tas. Nyob rau nruab nrab hauv Thaib teb, sab hnub tuaj thiab toob faj pej mus rau yav qaum teb, mas tsaib no raug hluav taws qus kub hnyiab loj kawg. Ua rau cov thaj tsam uas kub hnyiab nyob Thaib qaum teb kub dav kawg. Tab txawm muaj cov tub tseem hwv saib hav zoov thiab cov tub tua hluav taws sib koom tes tua hluav taws qus heev kawg, tab sis tsis tau qab hau dab tsi. Muaj ib txhia neeg tseem sau ntawv cem thiab hnyos cov tub tseem hwv zov hav zoov thiab cov tub tua hluav taws, kuj muaj ib txhia txhawb dej siab rau cov tub tua hluav taws thiab. Txawm li cas kuj xij, cov tub tseem hwv zov hav zoov thiab cov tub tua hluav taws kuj muab siab rau tiv thaiv cov hluav taws qus kawg nkaus. Cov tsiaj qus uas nyob hauv hav zoov, mas ib txhia raug hluav taws kub tuag tag, thiab kuj muaj ib txhia khiav dim. Tseem muaj tej tus tsiaj raug hluav taws kub hnyiab sab kawg thiab. Cov tsiaj qus uas raug hluav taws kub hnyiab sab thiab khiav dim, mas muaj ntau hom. Yam li me nyuam luav, me nyuam dais, me nyuam mab thiab lwm yam. Cov tsiaj no raug hluav taws kub, ces muaj tej tus khiav tawm los kuj yog cov me nyuam tsiaj, tej tus raug hluav tws kub yuav tuag tsis tuag. Ces kuj muaj neeg pab coj mus kho thiab nrhiav chaw rau nyob. 
Tus sau : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

8 + 9 =