LI CAS THIAJ YOG MOB COVID-19

Lub koom haum noj qab hauv huv hauv Xeev Nkas Npos teb tshaj tias tus neeg mob Covid-19 mas nws yuav muaj mob zoo li no :
Hnub ib txog hnub peb : mob caj pas
Hnub plaub : mob caj pas thiab dias taub hauv xws li cov neeg qaug cawv, suab hloov, mob taub hau thiab thoj plab.
Hnub tsib : mob caj pas thiab suab hloov, kub taub hau, mob raws qij pob txha, nkees
Hnub rau : kub taub haus, hnoos tsis muaj noos qeev, mob caj pas ua rau noj mov tsis taus, seev siab thiab ntuav, thoj plab thiab mob yas tes yas taw.
Hnub xya : kub taub hau heev, hnoos thiab muaj noos qeev, thoj plab heev thiab ntuav.
Hnub yim : kub taub hau heev, ua pa tsis taus thiab mob ntawm hauv siab thaum ua pa, hnoos tas mus li, yas tes yas taw tsis ua hauj lwm.
Hnub cuaj : ua pa tsis taus.

 

Add new comment

3 + 0 =