KOOM TXOOS NYOB FIS LIS PEES TAWM TSAM LUB TSEV TSIM HLUAV TAWS XOB THEE AV.

Tus Txiv Plig Mel Rey Uy nyob Lucena thiab 100 tawm tus Txiv Plig nrog cov neeg ntseeg sib sau tawm tsam thov kom muab lub tswv yim hais txog yuav txhim lub tuam tsev tsim hluav taws xob thee av tso pov tseg. 
Lub Cheeb Koom Txoos hais tias : kev muab lub tswv yim txhim lub tsev tsim hluav taws xob thee av pov tseg, mas yog ib qho zoo thiab txhais tias yuav tsis rov muab los siv lawm. Vim yuav ua rau muaj cov pa ncho rau huab cua tsis zoo nyob hauv lub nroog Quezon thiab thoob Fis Lis Pees teb. Peb tawm tsam tiv thaiv lub tsev tsim hluav taws xob thee av, vim nws yog ib qhov yuav ua huab cua tsis zoo rau peb, ces peb thiaj tawm tsam. 
Cov lus no yog hais tawm hnub tim 1 lub 9 hlis uas yog hnub tas tsoom neeg ntseeg nyob thoob ntiaj teb sib sau thov Ntuj pab txuag lub ntiaj teb thiab kev txhim tsa. Kev thov Ntuj no yuav siv sij hawm li ib lub hlis mus txog hnub tim 4 lub 10 hli thiaj mam xaus, thiab yog lub hnub nyoog hwm Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus As Xis Xis uas tsoom neeg ntseeg hwm nws ua tus txuag txhua yam. 
The Power for People Coalition (P4P), yog lub Koom Haum txuag kev noj haus ntawm ib zeej tsoom neeg loj tshaj nyob Fis Lis Pees teb. Lub Koom Haum yuav tiv thaiv cov tuam tsev tsim toob xib uas siv cov tshuab tso pa tsis zoo thiab qias neeg. Lub Koom Haum The Power for People Coalition (P4P) koom tes nrog lub Cheeb Koom Txoos Lucena, tawm tsam tiv thaiv lub tswv yim npaj txhim lub tsev tsim hluav taws xob thee av nyob hauv lub nroog Quezon. Tam sim no cov pej xeem nyob hauv lub nroog Quezon muaj teeb meem txog kev ua pa thiab tej tawv nqaij muaj mob, vim yog kev tso pa thee av. Muaj tsoom pej xeem coob leej raug txeeb lawv tej av los ua chaw txhim cov tsev tsim hluav taws xob thee av. Lub Cheeb Koom Txoos thiaj thov kom tus tswv npaj txhim lub tsev tsim hluav taws xob thee av xav txog huab cua, xyoob ntoo thiab cov neeg nyob hauv lub nroog Quezon lub neej, tsis txhob xav txog qhov yuav tsim hluav taws xob kom yus nplua nuj, tab sis qhov ntawd yog ua teeb meem rau ib zeej tsoom neeg. 

 

Add new comment

6 + 0 =