KOOJ TXOM FAV TSHWM SIM NYOB LOS TSUAS TEB.

(www.bbc.com)

Tam sim no muaj ib npoj kooj txom fav coob tas nrho los txog rau Los Tsuas qaum teb lawm, tsis paub tias yuav los txog Thaib teb hnub twg. Yog tias npoj kooj txom fav ntawd los txog Thaib teb, mas tsis paub tias tsoom pej xeem tej qoob loo yuav piam sij npaum li cas. Npoj kooj txom fav ntawd muaj ntau nplhom tus thiab pib tsim kev kub ntxhov nyob hauv ntau lub teb chaws los lawm, yam li cov teb chaws nyob As Fis Kas tuam teb, Nes Pas teb, Is Ntias teb thiab qhov kawg, mas tau los txog Los Tsuas teb lawm. Tsab ntawv xov xwm tshaj tias : tsoom pej xeem Los Tsuas pom npoj kooj txom fav coob coob ntawd nyob hauv ib daim teb pob kws, nyob hauv lub zos Phias Los Maij, lub nroog Maij, xeev Phoos Xam Lis. Kooj tau noj tsoom pej xeem tej pob kws kug tas thiab ua rau teb do cuas. Vim li ntawd, xav tias tsis ntev no npoj kooj txom fav ntawd yeej yuav los txog Thaib teb xwb xwb. Yav tag los cov kws txuj Thaib soj ntsuam txog kev cog qoob cog loo hais tias : hais txog qhov uas kooj txom fav yuav tshwm sim nyob Thaib teb, mas yog qhov tsawg. Vim Thaib teb yog ib lub teb chaws huab cua kub heev, ces tsis phim rau tej hom kab kooj yuav los nyob nteg qe thiab daug me nyuam, tab sis hnub no kooj txom fav los txog Los Tsuas teb lawm. Cov kooj txom fav no yog hom kooj suab puam, hom kooj no yog kooj tsiv ua thoj nam noj rau ub rau no nyob tsis ruaj chaw thiab yog ib npoj kooj txom fav uas txaus ntshai heev. Tsis tas li ntawd, hom kooj no ua me nyuam huam vam sai heev. Thaum tus kooj loj hlob thiab muaj zog ya lawm, mas cov kooj no ya tshais chaw ib zaug ya mus tau 150 km. Ib tug kooj txom fav noj ib hnub, mas noj tau ntau tshaj nws tus kheej 1 npaug. Vim li ntawd, npoj kooj txom fav no tsiv mus txog lub teb chaws twg, mas tsoom pej xeem yeej raug kev tshaib nqhis xwb.

Add new comment

1 + 0 =