KHAS NPUS TSIS MUAJ TXHIAM XWS NOJ

(Fao photo)

Fabrizio Cesaretti uas yog tus lwm thawj tswj ntawm FAO hais tias : kev ua qoob loo nyob As Kas Nis Taas teb qaug, vim ntuj qhuav tau 2 xyoos. 1 feem 3 ntawm tsoom pej xeem yuav raug kev tshaib nqhis loj heev. Kev cog qoo loo nyob hauv lub 10 hli thiab 11 hlis tu ncua cog tsis tau. Txhua yam teeb meem kub ntxhov thiab lub ntuj qhuav tshwm sim los tau ntau caum xyoo. Tsis tas li ntawd, kev tsis sib haum xeeb kuj muaj heev zuj zus thiab ua rau tsoom pej xeem khiav ua neeg thoj nam nyob hauv lub teb chaws thiab tawm txawv teb chaws.

Txij xyoo 2018 txog xyoo 2021 no, teeb meem tshaib nqhis los ntawm lub ntuj qhuav cog qoob loo tsis tau kuj muaj ntau dua.

Cov huab cua kub kub vaum vaum ntawm lub hiav txwv Pas Xis Fiv kuj ua teeb meem rau huab cua ntau kawg. FAO tau txhawb nqa fab kev ua liaj ua teb, ces vam tias tsoom pej xeem nyob toj siab tej qoob loo yuav tsis piam sij ntxiv.

Lub 4 hlis xyoo no, FAO thiab lub ntiaj teb lub Koom Haum saib xyuas txhiam xws noj thiaj pom tias tsoom pej xeem 1 feem 3 yog cov yuav raug kev tshaib nqhis loj. Vim li ntawd Fabrizio Cesaretti uas yog tus lwm thawj tswj ntawm FAO thiaj hais tias tsis txhob cia tsoom pej xeem qaug nyob hauv txoj kev tshaib nqhis, vim tam sim no tsoom pej xeem As Kas Nis Taas yog nyob hauv cov Tas Lis Npaas txoj kev saib xyuas.

As Kas Nis Taas teb muaj ntuj nag tsawg heev txij xyoo 2017-2018, ua rau tsoom pej xeem khiav kev tuag tshaib li ntawm 300,000 leej. Vim nyob hauv lawv tej liaj teb ua tsis tau noj, lawv yuav tsum muab lawv tej tsiaj txhu muag los pauv nyiaj muas noj. Qhov kawg lawv nyiaj tas, ces lawv thiaj khiav ua neeg thoj nam mus rau ub rau no. Los txog xyoo no rov qab raug kev tshaib nqhis xws li qub.

Xyoo 2020-2021 ntuj nag kuj tsawg dua qub li ntawm 40-50 feem pua, ces ntau lub xeev nyob sab hnub poob thiab nyob qab teb tsis muaj dej haus.

FAO thiaj txhawb nqa kev ua noj ua haus rau tsoom pej xeem, yam li faib noob qoob noob loo, faib chiv thiab pab qhia kev ua noj ua haus rau tsoom pej xeem. Kom tsoom pej xeem muaj noj haus mus txwm xyoo, vim xyoo no ntuj no muaj 2 zaug, ces yuav ua rau av qhuav thiab huab cua txawv heev.

Add new comment

1 + 15 =