Kev xa txhuv tawm txawv teb chaws poob nqis, ua rau tuam ceeb Bangkok muaj kev kub ntxhov

Kev xa txhuv tawm txawv teb chaws poob nqis, ua rau tuam ceeb Bangkok muaj kev kub ntxhov

(Rice exports fall: Bangkok in trouble) -Asianews photo-

Kev xa txhuv tawm mus muag nyob txawv teb chaws poob qis heev ntawm 11 plhom ton los ua 5 plhom tawm ton lawm xwb, nyob hauv 2 xyoos tag los no.
Pom tau tias kev lag luam poob qis thiab tus nqi xa nce siab tuaj, ces cov tuam txhab qiv nyiaj tau ceeb toom kom ceev faj txog kev pauv ntxeev ntawm tsoom pej xeem ua liaj ua teb. Thaib teb yog ib lub teb chaws xa txhuv tawm mus muag zoo tshaj, tab sis nyem no poob qis heev, ces ua rau cov neeg nyob As Xias ua xyem xyav txog Thaib cov txhiam xws noj. Tsis tas li ntawd, kev lag luam tsis nce thiab tej txhuv noj tau tsawg dua lwm teb chaws lawm.
Ua rau Thaib teb txwv tsoom pej xeem hais txog kev cog qoob loo ntau thiab txhob teem qoob loo cia muag lawm, tab sis qhov ntawd yog qhov ua rau tsoom pej xeem ntsib kev txom nyem. 

Add new comment

1 + 6 =