KEV TXAWV TXAV TOM QAB COVID-19 DHAU

("C r e m o n a //" by ♕ A l v i s 0 0 2 ♕ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0)

Tam sim no kev lag luam nyob thoob ntiaj teb tab tom thaub qab zuj zus. Muaj ntau lub teb chaws cov tseem hwv nchuav nyiaj los txhawb nqa kev lag luam kom rov loj hlob, tab sis txhawb npaum cas los nyob li qub, yog vim tus kab mob Covid-19 tsis txawj dua mus. Chiv thawj tas ntiaj teb xav tias tus kab mob Covid-19 tsis txaus txhawj thiab yuav tsis tua neeg tuag coob npaum no. Txog niaj hnub no tsis muaj ib tug neeg twg paub tias qhov kawg yuav xaus zoo li cas. 
Txawm tias muaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob Covid-19, tsis kav kev lag luam nyob hauv ntiaj teb no yuav tsis zoo li qhov qub lawm. Ntawv xov xwm hais tias : 4 lub hlis dhau los no, muaj neeg thov hloov lawv txoj hauj lwm li ntawm 11,124 leeg. Lawv xav hloov lawv txoj hauj lwm los yog kev lag luam kom haum rau lub zim txwv no thiab yav tom ntej. Tab sis kev lag luam thiab kev ua hauj lwm yuav tsis rov los zoo li qub lawm. Vim tias txhua yam tau hloov mus raws lub caij nyoog thiab ua rau tej yam nyuab dua qub, kuj muaj tej yam yooj yim dua qub. Txhais tau tias nyob hauv lub caij tus kab mob Covid-19 sib kis no, muaj ntau yam tshiab hloov tuaj thiab neeg kawm tau ntau yam tshiab ntxiv. Tej yam toob xib uas muag nyob hauv kiab khw, neeg saib tsis tsim nyog yuav lawm. Tej yam uas neeg saib tsis muaj nqis thiab siv tsis txog, yuav hloov los ua tej yam uas neeg tseg tsis tau. Ces thiaj yuav muaj 15 yam uas txawv txav thiab tsis zoo li qub, xws li no : 
(1) Lub ntiaj teb zoo li tsov rog nyuam qhuav tiaj tus, tej kev lag luam loj me yuav ploj zuj zus. Tas ntiaj teb neeg yuav tsum paub tias : qhov yuav ua kom txhua yam rov zoo li qub, mas yuav siv sij hawm ntev heev.
(2) Lub teb chaws yuav tshuav nuj nqis. Kev lag luam thiab tej tsev tsim toob xib yuav poob peev, vim txhua yam poob nqi. Tseem hwv tej se los tau tsawg zuj zus, tab sis kev siv nyiaj loj dua qub tuaj.
(3) Qhov tau los ntawm kev lag luam yuav nqis li 60-70 feem pua, ces yuav ua rau nyiaj tsis muaj nqis. Tej toob xib siv hauv vaj hauv tsev thiab txhiam xws noj yuav muaj ntau, tab sis cov neeg yuav muaj tsawg dua qub nyob hauv lub caij uas txhua yam maj mam zoo tuaj. Txhua yam tus nqi yuav nyob ruaj khov rau nruab nrab. 
(4) Ib tsoom neeg swm qhov nyob twj ywm hauv tsev. Lawv yuav ua tej yam uas lawv swm ua nyob hauv tsev ntau dua. Vim kev muaj tej lub tsev loj dav rau sawv daws ua hauj lwm, yog ib qho siv nyiaj ntau. 
(5) Cov tuam khw tsis tseem ceeb rau cov neeg xav muaj kiab khw lawm.
(6) Dhau ntawm qhov ua hauj lwm nyob hauv tsev, tseem tshuav kev kawm ntawv nyob hauv tsev thiab. Vim cov me nyuam tsis xav mus kawm ntawv hauv tej tsev kawm ntawv, lawv xav kawm nyob hauv tsev lawm xwb.
(7) Kev them nyiaj nyob hauv Online, yooj yim dua yus tuav nyiaj them ntawm tes.
(8) Kev Online yog qhov neeg nyiam tshaj yam tsis muaj neeg xav txog. Thiab yuav ua rau neeg nyiam ua lag luam nyob Online ntau dua.
(9) Cov teb chaws yuav faib nyias nyob nyias, thiab nyias tiv thaiv nyias lub teb chaws kom zoo. Ces zoo li sawv daws yuav rov qab mus nyob rau lub neej nyias nyob nyias, nyias tiv thaiv nyias tus kheej kom zoo, nyias kaws nyias kaub puab.
(10) Kev siv neeg hlau ua hauj lwm yuav vam meej sai heev. Cov tsev tsim toob xib yuav siv neeg hlau ntau dua siv neeg. Vim tsis muaj neeg ua hauj lwm, kev ua hauj lwm ntawm neeg swb neeg hlau thiab neeg tus nqi zog siab dua neeg hlau. 
(11) Siv nyiaj los saib xyuas kev mob nkeeg ntawm tus kheej ntau dua qub, thiab yuav muaj tej yam twj kho mob tshiab tshiab tawm tuaj.
(12) Kev kho mob ntawm ib leeg tib neeg, yuav yog kev kho mob ntawm ib zeej tsoom. 
(13) Kev lag luam ntawm tus kheej yuav zoo dua kev lag luam uas muaj los pav ua tus neeg nruab nrab. Vim kev muag Online los hloov kev siv los pav lawm.
(14) Kev ua lag luam uas yus tib leeg ua tsis muaj tus pab, nws yog qhov xwm yeem uas neeg ua kam.
(15) Kev ua liaj ua teb yuav zoo dua qub, vim muaj cov tshuab txheej tshiab pab, ua rau neeg siv zog tsawg, ua tau zoo dua neeg thiab ua tau huv dua. 

 

Add new comment

7 + 3 =