Kev pauv ntxeev ntawm huab cua, ua rau As Xias Nrab nyob tsis tau

Climate change has made the Middle East ‘unliveable’ (Ecowathc photo)

Cov kws txuj thiab kws soj ntsuam hais txog huab cua nqua suab ceeb toom tias : ntau lub teb chaws zoo nkauj tab tom hloov mus ua teb chaws plua tshauv. Xws li lub hiav txwv Aws Mias nyob Is Laas teb tab tom qhuav heev. Lub 6 hli Kos Ves teb sau cim tseg hais txog huab cua kub sov, mas yog 52.2 Deegree. Lub teb chaws tab tom kub dua qhov qub tuaj 2 npaug nyob thoob ntiaj teb.

As Xias Nrab yog suam teb chaws uas muaj huab cua pauv ntxeev ntau tshaj plaws nyob hauv ntiaj teb no. Tsis tas li ntawd, Is Laas teb kuj yog ib lub teb chaws uas tsis muaj kev npaj dab tsi tos txais cov xwv txheej yuav tshwm sim tuaj tsawg heev.

Ntau xyoo dhau los, cov huab cua kub heev zuj zus thiab lub ntuj qhuav tau ua kev kub ntxhov rau xeev ntuj no ntau kawg. Ua rau xyoo ntoo tuag nyob rau txhua txhia lub nroog, vim tsis tuaj yeem tiv thaiv tau cov huab cua kub kub. Zes Mas Nias teb hais tias ntau lub teb chaws yuav raug xwv txheej loj ua ntej yuav tag tiam 21 no.

Muaj coob coob leej uas qhov phem tseem los tsis tau txog, vim kev pauv ntxeev ntawm huab cua nyuam qhuav pib tshwm sim phem zuj zus. Huab cua nyob hauv xeev Ntuj As Xias Nrab tab tom kub zuj zus tuaj li ntawm 2 npaug. Thiab xyoo 2050 yuav muaj cov huab cua kub kub ntxiv li 4 Deegree ntxiv, ces pom tau tias qhov kub ntau tshaj li qhov ntiaj teb neeg teem tseg cia yog 1.5 Deegree.

Raws kev tshaj tawm ntawm ntiaj teb lub tuam txhab hais tias : kev pauv ntxeev ntawm huab cua yog qhov xwm yeem thiab lub hnub qhov kub yuav nyob ntev li 4 hlis hauv ib xyoos.

Add new comment

6 + 11 =