Kev muaj mob muaj nkeeg heev zuj zus los ntawm huab cua pauv ntxeev

Bangladesh Rise in Sickness due to Climate Change (environmantal Justice Foundation photo)

Huab cua pauv ntxeev ua rau muaj teeb meem txog neeg lub cev ntaj ntsug thiab siab ntsws heev zuj zus. Cov huab cua nyem no ua rau cov neeg nyob Npees Las Des teb muaj mob coob thiab sib kis mob heev kawg, vim tias cov me nyuam yaus thiab cov neeg laus yog cov raug kab mob heev tshaj.

Tus thawj tswj kws tshuaj Kav Tos Liv nyob Npees Las Des teb (ABCD) hais tias : huab cua pauv ntxeev zaum no ua rau cov me nyuam yaus thiab cov neeg laus muaj mob coob kawg. Yam li sib kis tus kab mob npaws tsob ntshav ntau tshaj.

Nyob hauv lub nroog Thas Kas, muaj cov neeg mob npaws tsob ntshav li 88 feem pua. Xyoo no cov neeg mob npaws tsob ntshav muaj txog li ntawm 13,314 leeg, thiab lub hlis tag los twb ua rau neeg tuag lawm 57 leej los ntawm tus kab mob npaws tsob ntshav, thiab cov neeg ntseeg kuj tuag lawm 2-3 leeg.

Kab mob los ntawm huab cua pauv ntxeev nyob Npees Las teb nrog rau tus kab mob COVID-19, ua rau cov neeg ntseeg uas yog tub ntxhais hluas nyob ze lub nroog Thas Kas rov muab lawv tus kheej tua tuag li ntawm 4 zaug.

Lub Koom Txoos nyob Npees Las teb tau siv lub tswv yim pib tiv thaiv thiab vam tias lawv yuav yeej cov xwm txheej no.

Lub caij ua hmoov tsuj xeeb “lub caij ntawm kev tsim kho” Tswv Qhia Gervas Rozario hais tias : thov kom cov neeg muaj lub siab zoo nrog tsim kho thiab hloov txhua yam kom ntshiab huv thiab ntsuab xwb xiab. Thiab thov kom peb txoj kev hlub kev khuv leej tau mus txog txhua lub tsev, kom peb tuaj yeem daws teeb meem thiab hla dhau tej xwm txheej no”.

Teeb meem huab cua pauv ntxeev, kuj ua rau kev ua pa ntawm tib neeg raug teeb meem loj kawg. Ua rau neeg tsis tuaj yeem yuav paub txog huab cua nyob hauv lub teb chaws, vim huab cua hloov mus hloov los pom tsis meej. Xyoo 2050 yuav ua rau lub teb chaws qhov kub sov txhab ntxiv li 1.4 Degree.

Add new comment

5 + 1 =