HNUB TXUAG XYOOB NTOO HAUV THAIB TEB

Tim 14 lub 1 hlis xyoo 1989 Thaib tus vaj ntxwv tim 9 tau kos npe hauv tseem hwv tsab cai txwv tsis pub muag hav zoov rau cov laus pav, vim nyob rau qab xyoo 1988 mas dej tau nyab Thaib teb sab qab teb los ntawm kev ntov hav zoov. Ces xyoo 1990, tseem hwv thiaj teeb hnub tim 14 lub 1 hlis txhua xyoo ua ‘Hnub Txuag Xyoob Ntoo Hauv Thaib Teb’.

Tsab cai txwv tsis pub ntov ntoo ua lag luam ntawd, ua rau lub teb chaws Thaib tau txuag hav zoov txog ntawm 96 plhom ntau laij los yog 276 lub hav zoov thoob teb chaws.

Tsis tas li, ib yam ua rau tseem hwv pom zoo tso kwv ntov zoov no tseg yog los ntawm Thaib tus vaj ntxwv tim 9 lo lus nws cev rau tsoom pej xeem hauv hnub tim 5 lub 12 hlis xyoo 1989 yog hais txog kev txhawj xeeb txog lub teb chaws tej xyoob ntoos thiab thov sawv daws kub siab txhim kho teb chaws lub hav zoo. Vaj ntxwv Thaib hais tias “Hnub i, peb tau hais txog lub teb chaws tej teeb meem tias yav tom ntej mas teb chaws yuav nqhuav tsis tshuav dej siv, peb lub teb chaws yuav tau mus muas luag tej dej haus. Tej zaud kuj yuav muaj li ntawd tiag, tab sis tej zaud kuj yuav tsis muaj. Vim peb tau muab xam lawm mas pom tias teb chaws Thaib no muaj dej ntau, tsuas yog peb paub txuag paub tu kom zoo xwb mas yeej yuav txaus rau sawv daws siv…. Peb lub teb chaws Thaib yog ib lub teb chaws xis rau neeg nyob, tiam sis peb yuav tsum sib pab txuag kom liaj av txhob ua hav suab puam.”

Add new comment

9 + 1 =