HNUB HWM TXHUA YAM MUAJ SIA NYOB NTIAJ TEB

Hnub uas hwm txhua yam muaj txoj sia nyob hauv ntiaj teb no, mas yog lub Leej Haum Kuj (UN) tsa nyob hauv hnub tim 22 lub 5 hlis xyoo 1992. Lub hom phiaj yog xav kom ntiaj teb neeg hwm txhua tsav puas yam uas muaj txoj sia nrog rau tej hav zoov nroj tsuag huv si thiab pom tias tej yam no tseem ceeb rau neeg lub neej. Tas txhua yam uas muaj txoj sia tab tom tshuav tsawg zuj zus, mas yog ib qho teeb meem txaus txhawj los ntawm ntau ntau fab. 
Kev yuav pab txuag thiab daws kho kom nyob ntev, mas yog neeg yuav tsum paub txog qhov zoo thiab muaj nqis ntawm txhua yam muaj txoj sia. Paub txuag paub siv kom haum thiab raws txoj cai. Tas txhua tsav txhua yam muaj txoj sia nyob ntiaj teb no, yog qhov tseem ceeb nyob thoob ntiaj teb thiab ua rau neeg paub zoo zuj zus tuaj.  Txawm li cas los xij, tib neeg yuav tsum muaj txoj hau kev los txuag thiab hloov kev siv thiab sib pab txhawb nqa txhua tsav txhua yam uas muaj txoj sia nyob nrog lub ntiaj teb ntxiv mus. 

 

Add new comment

6 + 5 =