HNUB HWM DEJ HIAV TXWV NYOB NTIAJ TEB (WORLD OCEAN DAY)

Tas lub ntiaj teb, mas 70 feem pua yog dej hiav txwv. Yog cov dej yug tib neeg txoj sia thiab tas txhua yam muaj txoj sia nyob ntiaj teb no. Hnub hwm dej hiav txwv thiaj yog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg lub neej nyob hauv txhua txhia hnub. Hiav txwv yog lub ntsws ntawm tas ib tsoom hnub qub thiab yog txhiam xws, yog hauv tshuaj tseem ceeb rau tas ntiaj teb neeg.

Qhov teeb meem loj ntawm dej hiav txwv, mas yog tib neeg tej toob xib qias neeg thiab tas txhua yam uas tib neeg ua qias ua tsis huv mus rau hauv hiav txwv. Tej yam tib neeg ua tsis huv rau dej hiav txwv, mas ua teeb meem rau tas txhua yam muaj txoj sia thiab kev lag luam nyob thoob ntiaj teb. Yog xav kom dej hiav txwv zoo thiab huv tuaj, mas tib neeg yuav tsum sib pab txuag thiab tu kom zoo.

Cov toob xib qhias neeg nyob hauv hiav txwv zim txwv no feem ntau yog roj hmab. Kev pov tej yam qias neeg, huab cuab thiab kev khaws toob xib tsis zoo yog chiv keeb ntawm qhov kawg uas yuav ntws los sib sau ua ke. Cov toob xib puaj yam qias neeg uas raug pov rau hauv hiav txwv uas hais los no, 80 feem pua yog los ntawm nruab nqhuab los thiab yam uas pom muaj ntau tshaj, mas yog hnab roj hmab, hwj roj hmab, tw luam yeeb, hau lwm hwj, roj hmab qhwv zaub mov thiab hlua koob kuv ntses. Toob xib roj hmab yog teeb meem loj tshaj ntawm qhov ua rau huab cua tsis zoo, vim nws yog tej yam toob xib nyob tau ntev tsis txawj lwj. Yuav tsum siv sij hawm ntau pua xyoo, mas tej yam toob xib roj hmab ntawd thiaj maj mam yaj tag. Cov roj hmab no tuaj yeem ua teeb meem rau neeg thiab tej tsiaj txhu tau. Thaum ntses noj tej roj hmab ntawd mus rau hauv ntses plab, mas yuav ua rau ntses cov nqaij txawj lwj.

Qhov yuav daws tau cov teeb meem no, yog tiv thaiv thiab txuag kev ntshiab huv. Txhob pub cov toob xib roj hmab thiab hnab roj hmab mus nyob hauv hiav txwv.

Add new comment

2 + 0 =