HNUB AV SUAB PUAM THIAB NTUJ QHUAV

Hnub av suab puam thiab ntuj qhuav hauv xyoo 2021, mas tsa nyob hauv hnub tim 17 lub 6 hli. Yog hais txog hloov tej av tsuag thiab av suab puam kom rov ua av zoo tuaj. Kev ua kom tej av tsuag lawm rov hloov ua av tshiab, mas yog ib txoj hauj lwm tseem ceeb kawg ntawm kev nrhiav nyiaj thiab pab kom neeg muaj txhiam xws noj.

Ua kom txhua yam muaj txoj sia nyob ntawm npoo av rov ciaj tuaj. Av tsuag thiab av qhuav ua kom lub ntuj sov thiab kev pauv ntxeev ntawm huab cua qeeb dua qub. Yog tias tuaj yeem hloov tej av tsuag av qhuav kom rov ua av tshiab, mas yuav pab tau kom kev raug teeb meem huab cua hloov ntau tuaj, thiab tej hav zoov yuav ntsuab tuaj. Thaum lub ntuj kub kub thiab tib neeg coob, mas kuj yuav ua rau av tsuag av qhuav hloov mus ua av suab puam. Tej thaj av uas zoo cog qoob loo, kuj yuav hloov mus ua av qhuav av nkig mus li.

Thaum txhais lo lus tias av hloov ua suab puam, mas nws yeej yog txawv lawm. Lub ntsiab mas yog ua rau av tsuag thiab ntuj tsis los nag ces av qhuav qhawv.

Cov thaj tsam av qhuav nyob ntiaj teb no yog 40 feem pua. Raws kev soj ntsuam ntawm lub Leej Hauj Kuj, pom tau tias zim txwv no av qhuav av tsuag dua yav tag los lawm ntau heev, yog vim neeg coob ces nroog loj tuaj, cov qhov thee av ntau tuaj, kev ua liaj ua teb ntau tuaj, kev yug tsiaj txhu kuj dav zuj zus. Tej yam no ua kom nroj tsuag pib tu noob, tsiaj hav zoov pib ploj zuj zus, thiab kev pauv ntxeev ntawm huab cua kuj ua teeb meem rau av qhuav.

Tas txhua yam no yog ua kom av piam thiab av nqus tsis tau dej los cog qoob loo tsis tau. Muaj ze li ntawm 2,000 plhom tus neeg nyob hauv cov thaj tsam av qhuav, ces zoo li lawv tab tom yuav rais mus nyob tiaj suab puam. Yog li ntawd, yuav ua rau neeg khiav ua thoj nam li ntawm 50 plhom leej nyob hauv xyoo 2030.

Add new comment

1 + 6 =