Hluav taws kub nyob Xais Npis Lias (Siberia)

Xov xwm tshaj tawm nyob Mos Xaws Kos Vas. Thawj lub lis piam nyob hauv lub 6 hlis no, yog lub lis piam uas huab cua kub tshaj plaws yam tsis tau muaj dua li nyob Siberia nruab nrab. Cov hluav taws qus kuj kub hniav ntau tuaj 23 npaug nyob rau yav ua ntej ntawm thawj lub lis piam. Raws kev soj ntsuam, mas hnub tim 6 lub 6 hli no hluav taws qus tau kub hav zoov 10,000 hev taj yuav luag thoob cheeb tsam Siberia. Kev tiv thaiv hluav taws qus nyob Siberia kuj muaj tsis txaus thiab yog ib thaj tsam nyob deb nroog deb kev vam meej. Cov tub tua hluav taws nyob thoob Lav Xias teb kuj tsis muaj peev xwm yuav mus tua tau cov hluav taws qus raws siab xav.

Jurij Ivanko uas nws yog tus thawj coj saib xyuas hav zoov hais tias : hluav taws qus pib kub nyob hauv thaj tsam Enisej. Tam sim no muaj 51 tus tub tua hluav taws nyob hauv cov thaj tsam uas hluav taws qus tab tom kub li 6,000 hev taj. Cov hluas taws tau kub sai heev thiab cig muaj ceem, ces ua rau kev tua hluav taws tsis yooj yim thiab nyob thaj tsam ntawd yeej niaj xyoo muaj hluav taws qus kub nyhiab. Tsoom pej xeem nyob cheeb tsam ntawd hais tias : nyob ntawd tsuas muaj tib tug niam dej yuav coj los tua hluav taws xwb, yog tus niam dej Aenisei. Peb yuav tsum nrhiav thoob los ntim dej khaws tseg, yog tias hluav taws kub los ze peb tej vaj tse mas thiaj tau dej tua hluav taws. Tas cov pej xeem hauv lub zos raug tshais chaw tawm mus rau lwm qhov, yog xuas cov nkoj loj loj uas thauj tau 100 tus neeg.

Rosleskhoz hais tias : xyoo uas hluav taws qus kub nyhiab loj tshaj, mas yog xyoo 2019. Xyoo ntawd hluav taws tau kub hav zoov lawm 9 plhom hev taj thiab pa taws ncho puv Siberia, muab xam kev piam sij mas raug nyiaj li ntawm 170 plhom Euros. Hluav taws qus tau kub li ntawd ua ntu zus los tau 20 xyoo, ces thoob plaws Siberia tej tiaj nrag mus rau toj roob hauv pes huv si puav leej raug kub hnyiab tas. Ntau xyoo dhau los tsoom pej xeem Lav Xias ntau caum txhiab leej tau sau ntaub ntawv thov kom tseem hwv pab txuag tej hav zoov, tab sis kuj tsis tau qab hau dab tsi.

Add new comment

3 + 8 =