Hais txog dej khov yaj thiab xwm txheej los yuav txog nyob Siberia teb

Siberia melting of the ice and the 'imminent' universal deluge (Asianews photo)

Qee yam xwv txheej yog los ntawm huab cua pauv ntxeev thiab tshwm sim qeeb dua qhov cov kws txuj hais tseg. Ib tug tub soj ntsuam Lav Xias hais tias : kev tiv thaiv tsis txhob ua kom ceeb neeg, tab sis yuav siv Technology txheej tshiab kom tau pab tiv thaiv tej yam xwm txheej uas yuav zam tsis dhau.

40 xyoo dhau los, txij thaum muaj neeg hais tias yuav muaj dej nyab loj heev, yog tias cov dej khov nyob qaum ntiaj teb yaj los. Ob peb hnub dhau los no, tus niam dej Siberia phwj, vim cov dej khov tawg thiab zoo li yuav muaj xwm txheej loj tshwm sim sai sai. 

Julia Latynina tus tub soj ntsuam ntawm Novaja Gazeta tau raws lub keeb ntawm kev tshaj tawm kom ua kev nkag siab tiag yav tom ntej peb yuav nyob tau li cas.

Raws kev soj ntsuam tshaj tawm tag los, cov pov txwv Mas Ntis yuav ploj mus li ntawm 20 xyoo ua ntej no, raws li As Mes Lis Kas tus lwm Txoov Tim Tswv Ai Gore tau txais cov lus nyob hauv lub rooj sab laj Copenhagen xyoo 2010.

Cov lus xaus ntawm Latynina txhawj xeeb txog kev ntshai ntau ntau yam, hais txog dej yuav nyab sai sai no yog qhov tseem ceeb yuav tau cev tes pab kom dim, tab sis kev pab yuav tsum txhob ua kom tib neeg ceeb ntshai, tab sis yuav xyaum raws tej poj yawm txwv koob. Yog tias cov laus txheej thaud, lawv tiv thaiv txog dej nyab, dej hiav txwv thiab niam dej, yog lawv muaj tej Technology txheej tshiab pab, mas lawv yeej xub ua tau lawm.

Add new comment

5 + 3 =