DEJ NYAB IS NTIAS TEB.

(www.bangkokbiznews.com)

Lub lis piam no, dej nyab Nes Pas teb thiab Is Ntias teb loj kawg. Ua rau neeg tuag 189 leeg thiab tsoom pej xeem tsis muaj vaj tse nyob ze ntawm 4 plhom leej. Dej nyab lub xeev As Xam (Assum) nyob Is Ntias teb loj heev. Ua rau tsoom pej xeem tej liaj teb piam sij lawm ntau kawg. 
Tus niam dej Plhus Npum uas ntws ntawm Tis Npes nyob Suav teb los hla Is Ntias teb thiab Npees Las Des teb, tau phwj thiab ua kev kub ntxhov loj kawg rau tsoom pej xeem Is Ntias. Dej nyab thiab toj pob, ces ua rau muaj av nkos nyab tsoom pej xeem tej liaj teb piam sij tas. 2 plhom 700 tawm txhiab tus pej xeem Is Ntias yuav tsum khiav tshais chaw mus rau lwm qhov. Thaum lub 5 hlis dej tau nyab 3 zaug thiab ua rau neeg tuag 79 leeg. Is Ntias tus pwm tsav fab soj ntsuam huab cua hais tias : tam sim no dej tseem tsis tau nqig thiab ntws nyob siab dua qhov ntaus cim tseg lawm. Ua rau cov tub khaws neeg tuag txoj kev tshawb nrhiav cov neeg dej tshoob nyuab kawg, vim tus kab mob Covid-19 tseem sib kis tag zog nyob Is Ntias teb yam tsis tu ncua. 
Cov pej xeem uas lawv tsis muaj vaj tse nyob, mas lawv tsiv mus nyob hauv cov tsev ntaub uas tseem hwv npaj tseg cia thiab nyob tau yam sib txiv kawg nkaus. Kuj ua teeb meem rau qhov uas tib neeg yuav nyob sib nrug, ces cov tseem hwv Is Ntias txhib kom tsoom pej xeem siv ntaub los npog qhov ncauj qhov ntswg xwb. Muaj 33 lub nroog raug dej nyab, tab sis nyob hauv 33 lub nroog ntawd tsuas muaj 25 lub thiaj raug dej nyab loj heev. Nyob Nes Pas teb, cov tseem hwv Nes Pas tau ceeb toom rau tsoom pej xeem uas nyob tiaj nrag yav qab teb kom sawv daws ceev faj tsam dej nyab. 

 

Add new comment

17 + 3 =