DEJ NYAB CIAM TEB IS NTIAS

Ntau thaj tsam nyob ze lub xeev Assam thiab Meghalaya, nyob Is Ntias teb raug dej nyab loj kawg. Tsoom pej xeem tej vaj tse thiab qoob loo liaj teb piam sij tag. Ua rau sawv daws tsis muaj txhiam xws noj thiab tsis muaj dej haus, tej tsev kawm ntawv kuj piam sij tas. Cov tseem hwv tab tom xa kev pab thiab cov Caritas Npees Las Des ua hauj lwm heev kawg.

Ntuj los nag loj thiab dej nyab loj kawg nyob ntawm ciam teb npuas Is Ntias teb, ua rau tsoom pej xeem Npees Las Des 1 plhom leej raug xwv txheej loj kawg. Cov dej nag ua rau ntau tus niam dej nyob hauv lub xeev Assam tjhiab Meghalaya nce siab tuaj. Ntau tug niam dej me phwj thiab dej nyab tej kev tsheb tag. Yuav tsum siv nkoj thauj neeg thiab xa txhiam xws noj mus pab neeg xwb, muaj tej qhov chaw kuj siv cov tsheb 3 lub log pab. Tsoom pej xeem tej liaj teb piam sij ntau kawg.

Rupok Dhor uas nyob hauv zos Kompaniganj hais tias muaj neeg sib caij tsuj hnyav kawg, vim sib txeeb txhiam xws noj thiab dej haus.

Add new comment

16 + 2 =