Dab tsi yuav tshwm sim tom qab CoP26, lus ceeb toom, kev pom zoo, kev cog lus

Marinel Ubaldo hnub nyoog 24 xyoos, nws tuaj ntawm Samar sab hnub tuaj uas nyob nruab nrab teb chaws Fis Lis Pees. Tom qab 8 xyoo ntawm lub khaub lig cua Haiyan, peb yuav thov kev ncaj ncees rau cov yim neeg, peb cov phooj ywg uas tau tuag los ntawm kev raug khuab lig cua uas yog CoP26.

Lub khaub lig cua Haiyan yog lub khaub lig cua muaj ceem tim 2 uas tsis tau tshwm sim los dua, ua rau neeg rau neeg tuag lawm ntawm 6,300 leej thiab uas rau liaj teb vaj tse piam sij li ntawm 2.2 txhiab plhom US dos las.

Los txog tav no ib txhiab tawm tus neeg tuag tseem nrhiav tsis tau thiab kev rov txhim kho tsoom pej xeem tej vaj tse muaj qee thaj tsam tseem kho tsis tau tiav. Tab sis kev tso pa roj thiab pa iav tseem muaj ntau zuj zus, ces yuav ua rau huab cua qhov kub thiab khaub lig cua Haiyan tuaj yeem yuav tshwm sim tau.

Marinel Ubaldo hais tias cov tub ntxhais hluas Fis Lis Pees tab tom nyob hauv txoj kev rau siab ntso txog yav tom ntej, lawv tsis nco txhawj tsis ntshai tias ; tsam yuav muaj dua lwm lub khaub lig cua Haiyan yuav los coj tus neeg yus hlub thiab ua rau yus txoj kev npau suav piam sij.

Raws ntiaj teb neeg kev nqua hu mas yog CoP26 muaj feem cuam txog cov tuam tsev tsim toob xib hais txog kev tso cov paj roj thiab pa iav 70 feem pua.

Kev sab laj ntawm CoP26 zaum tag los nyob hauv tuam ceeb Madrid, mas tsim nyog cov thawj coj ntawm cov tuam tsev tsim toob xib yuav lees txais tej teeb meem ntawd, vim lawv hla tib neeg txoj cai kev ncaj ncees, ces thiaj ua rau lub ntuj kub heev.

Marinel Ubaldo yog tus sau ntawv kom rau tsev txiav txim kom tshuaj xwm, tab tom tos seb puas yuav muaj kev ncaj ncees tshwm sim tuaj.

Txiv Plig Angelito Cortez yog neeg Fis Lis Pees nyob Los Mas ntseeg tias : cov thawj coj ntawm CoP26 yuav mloog Marinel Ubaldo tej lus uas nws piav rau sawv daws mloog.

Tus sawv cev Kav Tos Liv nyob hauv CoP26 tau txais Vaj Qhia cov lus qhia tias ; thov kom sawv daws muaj lub siab nco ras thiab lees txais ua ke kom rau ua cov hauj lwm hais txog huab cua ntiaj teb.

Add new comment

16 + 4 =