COVID-19 THOOB NTIAJ TEB

Lub tsev vas Worldometers tshaj tias : hais txog tus kab mob Covid-19 nyob thoob ntiaj teb, mas tam sim no muaj cov neeg mob Covid-19 txog 5 plhom leej lawm. Cov tuag yog 325,151 leej, hos cov kho zoo lawm yog 1,970,883 leeg.
Tus kab mob Covid-19 pib tshwm sim lub 12 hlis tsaib no. Hnub tim 3 lub 4 hlis xyoo no mas cov neeg mob Covid-19 nyob thoob ntiaj teb yog 1 plhom leej. 
Hnub tim 25 lub 4 hlis, cov neeg mob Covid-19 yog 2 plhom leej. Tab sis los txog hnub no, mas pom tau tias cov neeg mob Covid-19 nyob thoob ntiaj teb muaj txog 5 plhom leej lawm. Nyob thoob ntiaj teb, mas As Mes Lis Kas teb yog lub teb chaws muaj neeg mob Covid-19 coob tshaj. Suav teb yog thawj lub teb chaws uas tus kab mob Covid-19 xub tshwm sim, tab sis txog qhov kawg mas As Mes Lis Kas teb yog lub teb chaws muaj neeg kis mob coob tshaj. Qhov no kuj yog vim cov neeg As Mes Lis Kas tso siab dhau, thiab sawv daws yeej pom tias As Mes Lis Kas teb lub teb chaws muaj txoj cai ywj pheej, ces tib neeg tsis nco ceev faj. Xam hu si cov neeg mob Covid-19 nyob As Mes Lis Kas teb yog 1,570,583 leej, hos cov neeg tuag yog 93,533 leeg. 
Tam sim no tas ntiaj teb tab tom txhawj xeeb txog 3 lub teb chaws uas xav tias tom ntej no tus kab mob Covid-19 yuav sib kis loj heev, xws li Lav Xias teb, Nplas Xis teb thiab Is Ntias teb. Tus kab mob Covid-19 ua rau kev lag luam nyob ntau lub teb chaws piam sij loj kawg. Cov Koom Haum dav hlau uas ya mus los kuj poob peev loj kawg thiab muaj qee lub Koom Haum yuav raug kaw tseg tsis muaj dav hlau ya lawm. Tam sim no muaj ntau lub teb chaws rov qab qhib kev thiab cov neeg ua hauj lwm pib tawm mus ua hauj lwm zuj zus. Tab sis yuav tsum ceev faj tias : tsam qhib kev ces ho rov qab sib kis kab mob dua. Yog thaum tus kab mob rov qab sib kis lawm, yuav ua teeb meem loj dua zaum no thiab, vim li ntawd thiaj ib qho kev txhawj xeeb rau cov tseem hwv kav teb chaws txhawj kawg. 

 

Add new comment

3 + 5 =