COV TUB UA LUAM DEJ THAIB TSHEM COV VAS CUAB NTSES THIAB UA KOM TEJ NTXHUAB ROV HUV TUAJ

Cov tub ua luam dej neeg Thaib 40 tawm leej tau yaws cov vas cuab ntses uas tau npog tej ntxhuab thiab pob zeb nyob ntawm ntug dej hiav txwv Thaib 2 hnub sib law.

Kev yaws cov vas ntawm cov  tub ua luam dej thiab lub Koom Haum tshawb nrhiav tej yam nyob hauv hiav txwv, yog tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov tub rog dej. Pom tau tias kev ua kom tej ntxhuab thiab pob zeb rov huv tuaj nyob ib ncig dej hiav txwv hauv lub pov txwv Los Xis, yog lub pov txwv pob zeb me uas nyob lub hiav txwv Thaib qab teb. Muaj cov vas los cov tsig cuab ntses vis lub hiav txwv dav li 2,750 mev. Niaj xyoo muaj cov vas thiab cov tsig li ntawm 640,000 txhiab kis lus raug tso rau hauv hiav txwv, ces yog ib yam phem heev. Qhov no yog raws li lub Leej Haum Kuj kev tshuaj xwm.

Cov tub ua luam dej lawv siv ib cov hnab roj hmab ntim cua mus khi rau cov vas, kom cov vas ntab tuaj saum nplaim dej. Ces lawv txiav cov vas thiab cov tsig uas ntab tuaj nyob saum nplaim dej pov tseg. Lawv yuav muab siab rau yaws cov vas thiab cov tsig uas nyob hauv hiav txwv npuas lub xeev Pattani nyob Thaib teb pov tseg kom tas, thiab yuav siv sij hawm li ntawm 1 lub hlis ntau los ua cov hauj lwm ntawd. Vim muaj cov vas thiab tsig nyob vis lub hiav txwv li ntawm 72 km. Muab xam los mas cov vas thiab cov tsig ntawd raug nyiaj li ntawm 32,000 US dos las.

Add new comment

9 + 3 =