COV NEEG TUAG THIAB MOB COVID-19 THOOB NTIAJ TEB

Hnub tim 8 lub 6 hli 2020 no, xam huv si cov neeg mob thiab cov neeg tuag los ntawm tus kab mob Covid-19 nyob hauv 215 lub teb chaws, mas muaj txog 7,081,593 leeg lawm. Cov neeg tuag yog 405,074 leeg thiab cov kho zoo lawm yog 3,453,636 leej.
Cov kws kho mob nyob Nplas Xis teb hais tias : ib hnub ib hmos nyob Nplas Xis teb xwb, muaj cov neeg mob Covid-19 txhab ntxiv li 16,409 leeg. Ces ua rau Nplas Xis teb muaj neeg mob Covid-19 691,962 leeg. Hais txog cov teb chaws muaj neeg mob Covid-19, mas Nplas Xis teb yog lub teb chaws muaj neeg mob Covid-19 coob tim 2. Hos muaj cov neeg tuag coob tim 4 nyob thoob ntiaj teb. 
10 lub teb chaws uas muaj neeg mob thiab tuag los ntawm tus kab mob Covid-19 coob tshaj cov, muaj xws li no : 
As Mes Lis Kas teb, mob 2,007,232 leeg, tuag 112,469 leeg, kho zoo 758,512 leeg.
Nplas Xis teb, mob 691,962 leeg, tuag 29,314 leeg, kho zoo 302,084 leeg.
Lav Xias teb, mob 467,673 leeg, tuag 5,859 leeg, kho zoo 226,731 leeg.
Xyis Pas Yas teb (Spaine), mob 288,630 leej, tuag 27,136 leej.
Aas Kiv teb, mob 286,194 leeg, tuag 40,542 leeg.
Is Ntias teb, mob 257,506 leej, tuag 7,207 leej, kho zoo 123,848 leej.
Is Tas Lias teb, mob 234,998 leej, tuag 33,899 leeg, kho zoo 165,837 leej.
Pes Lus teb, mob 191,758 leej, tuag 5,301 leeg, kho zoo 82,731 leej.
Zes Mas Nias teb, mob 185,696 leej, tuag 8,769 leeg, kho zoo 168,900 leej.
Is Laas teb, mob 169,425 leeg, tuag 8,209 leeg, kho zoo 132,038 leej.

 

Add new comment

1 + 0 =