Cov neeg Is Lav thiab neeg Xis Lias ntau plhom leej tsis muaj dej haus

(Al-monitor photo)

Tsoom pej xeem ntau plhom leej nyob Is Lav teb thiab Xis Lias teb uas lawv tsis muaj dej haus, tsis muaj hluav taws xob siv thiab tsis muaj txhiam xws noj, vim yog lub ntuj kub thiab sov heev. Lub ntiaj teb qhov kub kub sov sov ua kom cov dej nag yaj thiab tej kwj ha dej qhuav tas. Qhov no thiaj ua rau coob tug kws txuj pom tias 2 lub teb chaws no tau txais kev kub ntxhov los ntawm tsov rog thiab kev nyiag noj nyiaj hauv lub teb chaws los tau ntau xyoo. Vim li ntawd cov tseem hwv nyob hauv 2 lub teb chaws uas hais no yuav tsum tau muab siab rau daws teeb meem kub ntxhov ntawm tsoom pej xeem.

Teeb meem ntuj qhuav ua kev kub ntxhov rau tsoom pej xeem Xis Lias thiab Is Lav 5 plhom tawm leej, ua rau tej liaj teb piam sij lawm 400 Square kilometers.

Nyob Lis Npaas teb kuj raug teeb meem tsis tsawg dua Is Lav teb thiab Xis Lias teb. Zim txwv no kev lag luam nyob Lis Npaas teb tab tom poob qis thiab huab cua phem heev zuj zus. Lub ntuj qhuav kuj ua teeb meem rau kev siv hluav taws xob, vim dej nqig thiab tsis txaus ua hluav taws xob lawm.

Tsis ntev los no As Tas Yes tau hais tias : kev daws kho huab cua ntawm tsoom pej xeem, mas thov kom tsoom pej xeem muab siab rau ua tiag tiag kom tau daws cov teeb meem kub ntxhov uas sawv daws raug. Carsten Hansen tus thawj tswj ntawm Norwegian Refugee Council uas yog kev pab neeg hais tias : zim txwv no muaj cov neeg Is Lav ntau txhiab leej tab tom khiav ua thoj nam thiab ib txhia nkaum nyob Xis Lias teb. Ces hais txog teeb meem dej haus, yav tom ntej yuav ua teeb meem loj heev yam tsis tau muaj los dua li thiab yuav ua rau neeg khiav ua thoj nam coob dua qub.

Muaj ntau tus niam dej tsis huv vim tej yam uas neeg pov tseg rau hauv dej, ces UNICEF thov kom sawv daws sib pab daws kho cov hluas tawv xob kom sai, vim hluav taws xob yog yam uas neeg yuav tsum siv nyob hauv lub neej.

Add new comment

2 + 2 =