Vaj Qhia ​ Pis Os 12

Vaj Qhia ​ Pis Os 12

 

Pis Os 12 lub qub npe hu ua Eugenio Maria Giuesppe Giovanni Pacelli, nws yug hnub tim2 lub 3 hlis 1876 nyob Los Mas, Is Tas Lias teb. Nws tuag hnub tim 9 lub 10 hli 1958, nyob Castel Gandolfo. Nws ua Vaj Qhia nyob Los Mas thiab yog tus coj lub Koom Txoos Kav Tos Liv txij xyoo 1939 txog 1958. Lub caij nws ua Vaj Qhia mas nws tau ntsib teeb meem ntau kawg nyob hauv tsov rog ntiaj teb zaum ob xyoo 1939 txog 1945, los ntawm cov Nas Ntxis thiab Xos Viaj. Muaj kev cheb ntxuav tua cov haiv neeg tom qab kev txhim kho ntawm tsov rog ntiaj teb zaum ob los ntawm cov koom tshaj thiab tsov rog txias.
Eugenio Pacelli nws yog ib tug nyob hauv lawv 4 leeg me nyuam uas yug nyob Los Mas, nws tsev neeg yog ib feem ntawm Vaj Qhia uas siv lub neej los ua hauj lwm nyob Vas Tis Kas. Thaum nws pib kawm qib qis nyob hauv tseem hwv cov tsev qhia ntawv thiab nws kawm tiav txheej nrab Visconti Institute, mas Pacelli tau kawm nyob hauv Appolinare of Lateran University thiab Gregorian University. Nws tau txais daim ntawv pov thawj hais txog txoj cai thiab fab ntsuj plig. 
Xyoo 1899 nws txais lub Cim Tiag Tes ua Txiv Plig thiab xyoo 1901 nws raug xaiv ua Vaj Qhia tus kav xwm. Nws ua hauj lwm nyob hauv Pietro Cardinal Gasparri txoj kev saib xyuas thiab npaj tej txoj cai tshiab.
Nws tseem qhia cov cai txawv teb chaws thiab qhia ua tiam lis nyob hauv tsev kawm ntawv kom tau ua Vaj Qhia cov tiam lis. 
Kev ua Vaj Qhia nyob Los Mas xyoo 1914 Pacelli raug tsa ua Congragation for Extraordinay Affairs tus kav xwm. Xyoo 1917 yog ib feem tswv yim ntawm Vas Tis Kas xav cheem tsov rog ntiaj teb zaum ib uas yog Vaj Qhia Npes Nes Dis tim 15. Ces luag tis nws npe hu ua tus thawj thwj tim tiam lis, ua tiam lis nyob Npas Vas Lias, nyob Zes Mas Nias teb. Pacelli ua tus neeg nruab nrab hauv kev txhawb nqa Npes Nes Dis yam kub siab lug, tab txawm Vaj Qhia txoj kev sib hais haum zaum ntawd tsis tiav kuj xij.
Nws tau  ua Tswv Qhia Liab xyoo 1929, thiab xyoo 1930 nws raug hloov tus Tswv Qhia Liab nyob Gasparri, nws ua tus pwm tsav txawv teb chaws. Xyoo 1935 nws raug xaiv ua Vaj Qhia Chamberlain thiab saib xyuas lub Koom Txoos tom qab Vaj Qhia Pis Us 11 tuag hnub tim 10 lub 2 hlis 1900. Ces tus Tswv Qhia Liab Pacelli raug tsa ua Vaj Qhia hloov Vaj Qhia uas yog lub npe Vaj Qhia Pis Os 12. Pis Os 12 tau kawm ua tiam lis thiab ua hauj lwm yam xyuam xim ntawm Leo 13 thiab Npes Nes Dis 15. Pis Os 10, Pis Os 11 thiab Pis Os 12 tau muab siab rau cheem cov teb chaws Aws Los Pas kom txhob ntaus rog, vim lawv xav ua ib tug Vaj Qhia ntawm kev thaj yeeb. Pis Os tsis xav ua yeeb ncuab nrog Italian fascism thiab Nas Ntxis (Nazis).
Tsis muaj leej twg tuaj yeem cheem tsov rog tau, Pis Os uas yog thawj tug ua Vaj Qhia thiaj siv xov tooj cua los tshaj xo thiab ua cov zaj tsuj xeeb Yes Xus yug los tshaj tawm, nws npaj siab tos txoj cai tshiab uas yuav los hloov cov koom tshaj tsim kom muaj tsov rog.
Cov lus nyob hauv hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los xyoo 1942, Pis Os zoo siab mus ntsib ib zeej tsoom neeg cov uas tsis muaj kev txhaum. Ib txhia neeg ntshai tias Vaj Qhia cov lus yuav ua kom kev kav teb chaws muaj kev kub ntxhov tuaj ntawm cov Nas Ntxis tuaj.
Nws npaj tshaj xov xwm Vas Tis Kas kom tau txais kev pab thiab tej xwm hais txog khiav tsov rog ntau txhiab leej, nws kom lub Koom Txoos muab siab rau pab cov His Xas Lais thiab nyiag pab ntau txhiab leej ntsiag ntsiag. Lub caij ua tsov rog mas Pis Os tau txuag Los Mas kev ntaus rog nruab ntug. Tom qab ntawm kev pov hoob pob hauv lub nroog Anglo-American hnub tim 19 lub 7 hli 1943, nws tau mus saib cov neeg raug mob hauv thaj tsam San Lorenzo uas muaj lub tshav tsheb nqaj ua qhov chaw loj. Tom qab Is Tas Lias swb rog thiab cov tub rog Zes Mas Nias kav lub nroog, Pis Os tshaj tias yog lub nroog kaw tseg. 
Xyoo 1950 Pis Os muab nws cev rau Niam Mab Liab thiab xyoo ntawd nws tau tshaj tias Niam Mab Liab nce mus saum ntuj lawm. Thaum nws lub cev ntaj ntsug noj tsis qab nyob tsis zoo, mas hnub tim 9 lub 10 hli xyoo 1958 Pis Os 12 thiaj tag sim neej nyob Castel Gandolfo, Is Tas Lias teb. Pis Os tuag mas tsis yog lub Koom Txoos yuav kawg, tsuas yog yuav muaj kev pauv ntxeev ntau yam nyob hauv Vaj Qhia Zam 23 (Xyoo 1958 txog 1963). 
Tus hu sawv daws sab laj nyob Vas Tis Kas zaum ob (Xyoo 1959 txog 1965) muaj coob leej ua xyem xyav tias kev pauv ntxeev ntawm Pis Os 12 yuav pab txhawb nqa dab tsi, yog tias hu sawv daws tuaj sab laj, mas yuav tsum xav tswv yim ua ntej.

 

Add new comment

5 + 1 =