TXIV PLIG INNOKENTY PAVLOV TAG SIM NEEJ.

Ua ntej uas Txiv Plig Innokenty Pavlov yuav los ua cov Kav Tos Liv, mas nws yog cov Os Thos Dos Us Khas Zis Nas. Yog Metropolitan Nikodim cov thwj tim. yog Tswv Qhia Patriarch Kirill tso cai rau nws hloov los ua cov Kav Tos Liv thiab pub lub Cim Tiag Tes rau nws ua Txiv Plig. 
Xyoo 1992, nws ua tus coj cov neeg ntseeg hloov Txiv Plig As Les Xas Nros (Aleksandr Men), uas yog ib tug Txiv Plig ntawm fab ntsuj plig. Txiv Plig As Les Xas Nros raug tua tuag xyoo 1990. 
Muaj neeg pom Txiv Plig Innokenty Pavlov lub cev tuag nyob hauv ib lub tuam tsev hauv lub nroog Vyborg, uas yog lub nroog nyob Lav Xias qaum teb. Thaum ntawd Txiv Plig Innokenty Pavlov hnub nyoog muaj 68 xyoo. Txiv Plig Innokenty nyiam nyob ib leeg twm zeej, thiab nws sau ib sob lus hais txog kev sib cuag mus los ntawm Leej Ntshiab Zam Paj Lug Ob thiab Lav Xias. Nws yog ib tug kws Ntawv Ntshiab txhais phau Ntawv Cog Lus Tshiab thiab nws tau sau ntau phau ntawv. 
Txiv Plig Innokenty nyiam coj xws li cov ntseeg thaum ub. Nws tau ua Xib Hwb qhia ntawv nyob hauv cov tsev qhia ntawv txheej siab ntau lub, tsis hais kev ntseeg los sis lwm yam txuj. 
Txiv Plig Innokenty yug los nyob hauv lub tuam ceeb Mos Xaws Kos Vas xyoo 1952. Xyoo 1977 nws cog lus thiab hloov lub npe tshiab hu ua Innokenty. Xyoo 1980 nws pib qhia kev ntseeg thiab tau koom tes sau txoj cai Os Thos Dos Lav Xias, npaj siab ua lub Cim Ntxuav rau cov neeg ntseeg xyoo 1988. Xyoo 1990 Txiv Plig Innokenty tau ua tus lwm tswj ntawm kev sau phau Ntawv Ntshiab Patiarchate thiab qhia kev ntseeg rau ib zeej tsoom neeg. Xyoo 1992, nws txiav txim siab koom nrog Txiv Plig As Les Xas Nros cov thwj tim thiab tsoom pej xeem ua kev tseev tsim nrog cov tseem hwv. Lub caij ntawd muaj ntau yam nyob Lav Xias teb hloov, ces sawv daws siv txoj kev teev hawm Os Thos Dos. Ua rau Txiv Plig Innokenty nto npe nyob hauv txoj kev ntseeg Os Thos Dos mus thoob Lav Xias teb. Xyoo 2002 cov Hes Laas uas yog neeg ntseeg Kav Tos Liv thiab cov Os Thos Dos Us Khas Zis Nas nyob hauv tuam ceeb Mos Xaws Kos Vas thiaj sib sau ntsiag ntsiag ua ke, vim lawv xav sib koom ua ib pawg ntseeg. Vim li ntawd, txoj kev ntseeg nyob Lav Xias teb thiaj hu ua Os Thos Dos-Kav Tos Liv. Yog Txiv Plig Innokenty muab 2 pab neeg ntseeg coj los sib sau ua ke. 

 

Add new comment

7 + 9 =