Tus Leej Phauj As Mes Kas tau txais paj tshab txhawb nqa kev saib xyuas neeg lub cev ntau xyoo

Tus Leej Phauj As Mes Kas tau txais paj tshab txhawb nqa kev saib xyuas neeg lub cev ntau xyoo

(US nun honored for years of advocacy for health care reform)

Leej Phauj Carol Keehan uas yog tus thawj coj ntawm lub Koom Haum saib xyuas tib neeg lub cev kev noj qab nyob zoo cov Kav Tos Liv nyob As Mes Lis Kas teb los tau 13 xyoos, nws yog tus thawj coj thiab C.O.A thiab yog tus txhawb nqa tib neeg lub cev kev noj qab nyob zoo los ntau xyoo, nws tau txais paj tshab Spirit of Francis yog paj tshab Kav Tos Liv hauv pluas mov pub paj tshab nyob Washington.
Vaj Qhia yog ib tug nyob hauv cov thawj coj uas qhuas txog Leej Phauj Carol Keehan tias nws yog kws kho mob thiab yog niam nkauj ntsuab ntawm kev ua hauj lwm pub dawb. Nyob hauv pluas mov txais paj tshab, tsab ntawv xov xwm Time magazine 2020 lawv tsa Leej Phauj Keehan yog ib tug nyob hauv 100 tus neeg nto npe tshaj nyob hauv ntiaj teb no. 
Leej Phauj Carol Keehan sawv nyob hauv kab sab cov poj niam ntshiab huv, nws yog tus thawj coj saib xyuas neeg tiag thiab tsis tso ib tug pov tseg li. Cov lus no yog tus Tswv Qhia Liab Cupic ua tus hais nyob hauv pluas mov txais paj tshab.
 

Add new comment

1 + 0 =