TUS LEEJ HMOOV ZOO MEV NKIS NIS (Blessed McGivney)

Mev Nkis Nis (McGivney) yog pov thawj hais txog kev sib koom siab thiab kev pab luag tej ntawm cov neeg ntseeg. Vim nws muaj lub siab kub lug txog kev tshaj Ntuj Lus thiab nws yog tus tsim lub Koom Haum Knights of Columbus.

Tswv Qhia Yos Xes Tos Npis nyob hauv lub xeev New Jersey, ua tus sawv cev Vaj Qhia nyeem tsab ntawv ua lus Las Tis Nas nyob hauv Hnub Chiv tim 31 lub 10 hli dhau los. Tswv Qhia Tos Npis piav txog Txiv Plig Mev Nkis Nis tus yam ntxwv uas yog ib tug Txiv Plig nyob hauv zej zog. Txiv Plig Mev Nkis Nis yog tus piv txwv qhia tias cov Txiv Plig yuav nrog tsoom pej xeem hauv zej zog nyob ua ke thiab sib haum xeeb. Vim nws paub kev ua lub neej ua neeg me thiab hlub luag tej, tsis hais nyob hauv txoj kev txom nyem los sis kev tuag. Nws txoj kev tuag yuav ntxuav tag ib puas tsav yam kev phem uas cov Txiv Plig tau ua nyob hauv tej zej zog. Huab Tais Yes Xus thov kom peb txawj hloov peb tus kheej los ua ib co Leej Ntshiab, ces peb txhua tus yuav tau txais lub zog txhawb siab los ntawm Txiv Plig Mev Nkis Nis.

Txiv Plig Mev Nkis Nis lub neej yog ib ntus nyob hauv cov xyoo 1852 txog 1890, nws yog cov neeg thoj nam Ais Lis ib tug tub. Nws yug los nyob hauv lub nroog Waterbury, lub xeev Connecticut, nyob As Mes Lis Kas teb. Nws tau txais lub Cim Tiag Tes ua Txiv Plig xyoo 1877. Tam sim no qhov chaw Txiv Plig Mev Nkis Nis yug los yog lub Cheeb Koom Txoos Has Fos (Archdiocese of Hartford). Nws yog tus Txiv Plig ua hauj lwm pab cov neeg thoj nam Ais Lis nyob hauv lub xeev Connecticut tiam 19. Xyoo 1882, nws thiaj tsim lub Koom Haum Knights of Columbus, kom tau pab nyiaj rau cov poj ntsuam thiab cov me nyuam ntsuag. Kom cov neeg ntseeg Kav Tos Liv thiab lawv cov tsev neeg pom txog txoj kev hlub luag tej nyob hauv lub caij kub ntxhov.

Txiv Plig Mev Nkis Nis tuag thaum nws hnub nyoog muaj 38 xyoo, vim tus kab mob ntsws nyob hauv xyoo 1890. Yog lub caij tus kab mob npaws lav Xias sib kis nyob hauv lub nroog Thomaston, lub xeev Connecticut.

Add new comment

19 + 0 =