NIS KOS LAS NPOOS KAWM ((Blessed Nicolas Bunkerd Kitbamrung)

Blessed Nicolas Boonkert Kribamrung
Tus Neeg Ntshiab Nis Kos Las Npoos Kawm,

Hnub tim 12 lub 1 hlis, hwm Txiv Plig Nis Kos Las (Boonkert Kritbamrung) tus raug tsa ua Neeg Ntshiab.
Txiv Plig Nis Kos Las yug hnub tim 31 lub 1 hlis xyoo 1895. Nws txais lub Cim Ntxuav hnub tim 5 lub 2 hlis 1895, nyob hauv lub tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Pob Zeb, nyob hauv lub nroog Sampram, xeev Nakhonpathom, Thaib teb. Nws tus Leej Ntshiab tuav pov hwm yog Npes Nes Dis. Nws yog tus tub hlob ntawm Yos Xes Pos Tshaas thiab As Nes Thiaj. Lawv tsev neeg muaj 5 leeg me nyuam, 2 tug ntxhais 3 tug tub. Xyoo 1939, Thaib taij ciam av ntawm tseem hwv Fab Kis. Ces cov tseem hwv Thaib thiab cov pej xeem pom tias txoj kev ntseeg Ntuj yog Fab Kis txoj. Vim li ntawd, cov tseem hwv Thaib thiab cov pej xeem thiaj ntshai tsam cov pej xeem Thaib uas yog neeg ntseeg yuav mus tuaj Fab Kis tog. Ces tseem hwv Thaib pib muab cov tsev kawm ntawv Kav Tos Liv kaw, thiab pib ua tej yam kom cov neeg ntseeg Thaib muab lawv txoj kev ntseeg tso pov tseg. Cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum mus kawm ntawv nyob hauv cov tsev teev Phus Thas. Cov tseem hwv Thaib tso tub ceev xwm mus ntiab cov neeg Fab Kis nyob thoob sab hnub tuaj hauv Thaib teb kom khiav tawm mus sai sai 48 teev. Nyob hauv cov xeev sab hnub tuaj, mas tsis pub cov neeg Fab Kis hla mus los. Tshwj zias tus neeg Fab Kis uas tau kev tso cai ntawm cov tub ceev xwm thiaj muaj cai mus hauv cov xeev ntawd. Vim li ntawd, cov tub tshaj Ntuj Lus neeg Fab Kis thiaj khiav mus nyob Bangkok thiab muab lub hwj chim ua Txiv Plig tso rau cov Txiv Plig Thaib. Muaj qee tus Txiv Plig Fab Kis raug tsim txom. Muaj ib pab neeg uas lawv hu lawv ua : pab neeg roj ntshav Thaib, nyob txhua lub xeev ua cov tiv txoj kev ntseeg. Lawv sau tej daim ntawv thuam kev ntseeg, thiab sau ntawv mus rau cov pej xeem Thaib uas yog neeg ntseeg, kom thim lawv txoj kev ntseeg thiab tig los teev hawm Phus Thas. Txwv tsis pub ua tej yam kab ke hais txog kev ntseeg Kav Tos Liv. Txiv Plig Nis Kos Las raug ntes mus kaw nkuaj, tas lub caij uas nws nyob hauv nkuaj mas nws ris kev txom nyem ntau kawg. Cov chav kaw neeg nqaim nqaim thiab qias qias neeg, tsis kav Txiv Plig Nis Kos Las tsis yws, tsis nroo txog kev txom nyem. Nws muaj lub siab tawv qhawv thiab ua dej siab txhawb cov neeg raug txim li nws. Nws qhia kev ntseeg Ntuj rau cov neeg ntseeg thiab cov teev lwm txoj kev ntseeg nyob hauv nkuaj. Thaum muaj neeg tuaj xyuas nws thiab nqa txhiam laj txhiam xws tuaj rau nws, mas nws faib rau lwm tus neeg raug txim noj. Nws khuv leej thiab hlub cov neeg raug txim. Vim Txiv Plig Nis Kos Las raug kaw nyob hauv ib kem tsev nqaim nqaim ti ti thiab qias neeg. Tsis tau kev ua pa, ces nws thiaj tau ib tug kab mob ntsws. Thaum cov saib lub tsev loj faj paub tias nws tau ib tug kab mob lawm, mas lawv thiaj muab nws coj mus kaw nyob xyaw cov neeg mob ntsws. Txiv Plig Nis Kas Las tau qhia kev ntseeg rau cov neeg muaj mob xws li nws, nws tau ua lub Cim Ntxuav rau cov neeg raug txim uas lawv tos txog lub caij lawv tuag 68 leej. Txiv Plig Nis Kos Las tuag hnub tim 12 lub 1 hlis ntuj xyoo 1944. Nws lub cev raug coj mus faus nyob hauv ib lub tsev teev hawm Phus Thas hu ua Npaas Plhem. Yog lub tsev teev hawm Phus Thas uas nyob ze lub tsev loj faj kaw neeg. 2 lub hlis tom qab, Tswv Qhia Pes Us thiaj kom nws cov kwv tij mus khawb nws lub cev tuag coj los faus nyob hauv lub qab thaj txi Ntuj, hauv lub tsev teev Ntuj As Xam Tshas (Assumption). Cov neeg uas mus khawb Txiv Plig Nis Kos Las lub ntxa, lawv hais tias : Txiv Plig Nis Kos Las lub cev tuag raug luag faus nyob hauv ib lub qhov av 4 fab nqaim nqaim, thiab tsis muaj hleb ntim, tsis muaj dab tsi qhwv nws lub cev. Nws cov nqaij tsis lwj thiab cov plaub hau tseem nyob. Tab sis tsis tsw lwj tsis muaj ntxhiab dab tsi li. Txiv Plig Nis Kos Las raug tsa ua Leej Ntshiab hnub tim 5 lub 3 hlis xyoo 2000, hauv lub tuam tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Pob Zeb, nyob Los Mas.

Add new comment

7 + 0 =