LEEJ NTSHIAB ZOS XAS FAS (St. Josaphat)

Xyoo 1580, Zos Xas Fas yug los nyob Us Khas Zis Nas teb (Ukraine), nyob hauv ib tse neeg Os Thos Dos. Txij nws yav hluas los, nws poog lub Koom Txoos sab hnub tuaj uas npuab lub Koom Txoos Los Mas.

Xyoo 1604, nws muaj 24 xyoos, nws ua Txiv Twj Cuab raws Npas Xis Laus txoj cai, nyob hauv lub nroog Vis Lis Nas. Nws txais lub Cim Tiag Tes tsa nws ua Leej Choj.

Zos Xas Fas siab loj, nws yog ib tug kws txuj hais txog Tswv Ntuj. Nws kub siab yoog kev ntshiab huv.

Xyoo 1617, Zos Xas Fas tau ua Tswv Qhia nyob hauv lub cheeb Koom Txoos hu ua Pos Los Ntxaws. Zos Xas Fas nquag mus tsham nws cov Leej Choj ib tug zuj zus.

Niaj xyoo nws hu lawv tuaj sib sau ua ke. Nws qhia lawv kom lawv rau siab ua tej txoos txi Ntuj muaj hwj chim.

Cov ntseeg nyob hauv lub Koom Txoos Os Thos Dos pom lawv cov neeg ntseeg mus poog lub Koom Txoos npuab Los Mas, lawv pib ntxub tus Tswv Qhia Zos Xas Fas.

Xyoo 1623, Zos Xas Fas muaj 43 xyoos xwb, luag muab nws tua nyob hauv lub nroog Vis Tes, thaum nws tab tom mus xyuas cov neeg ntseeg.

Add new comment

17 + 3 =