LEEJ NTSHIAB ZAM NCAUJ KUB (St. John Chrysostom)

Leej Ntshiab Zam Ncauj Kub yog ib tug Tswv Qhia nyob hauv teb chaws Tws Kis. Hnub Chiv thaum cov ntseeg sib sau los teev Ntuj ua ke, mas cov ntseeg zoo siab uas lawv hnov tus Tswv Qhia cov lus nthuav kev ntseeg. Nws hais tej lo lus uas cov ntseeg to taub yooj yim, thiab nws kuj hais tej lo lus meej kawg. Zoo li cov ntseeg ntawd yeej tsis tau hnov ib tug Txiv Plig twg hais tej lo lus meej cuag li nws ib zaug. Thaum cov ntseeg teev Ntuj tas, lawv rov mus tsev mas nyob hauv lawv nruab siab lawv zoo li ib co neeg nplua nuj. Tsis yog vim lawv muaj nyiaj txiag ntau dua qhov qub, tab sis yog lawv nplua nuj Tswv Ntuj lub txiaj ntsim. Yog vim tej ntawd, mas cov ntseeg thiaj tis lub npe tshiab rau lawv tus Tswv Qhia hu ua : "Zam Ncauj Kub."

Xyoo 397, tus Tswv Qhia nyob hauv lub nroog Koos Taas Tis Nus tau tas sim neej. Ces cov Tswv Qhia thiaj xaiv tus Zam Ncauj Kub los ua Tswv Qhia saib pawg ntseeg nyob hauv lub nroog Koos Taas Tis Nus.

Zam muab siab rau ntuas cov neeg ntseeg kom lawv coj lub neej haum lub Moo Zoo. Nyob hauv lub nroog Koos Taas Tis Nus muaj tej tus poj niam nplua nuj, lawv siv nyiaj txiag ntau los tu lawv lub cev kom zoo nkauj. Lawv coj npauj nyiag npauj kub thiab hnav khaub ncaws ci laim txias. Zam pom tej ntawd, mas nws ntuas cov poj niam ntawd kom lawv muab lawv tej nyiaj mus pub rau lwm tus yuav zoo dua qhov lawv coj mus ua tej yam dog dig.

Tswv Qhia Zam tsim tej kab ke teev Ntuj tshiab. Thaum txog hnub chiv uas cov ntseeg tuaj ua thaj txi Ntuj mas cov ntseeg kub siab kawg. Tswv Qhia Zam kuj ntuas tus vaj kav teb chaws ntawd, kom tsis txhob nkim nyiaj txiag dag, yuav tsum siv nyiaj los txhim kho teb chaws.

Zam hlub cov neeg pluag tas siab. Yam li nws txhob txwm yoo mov kom tau muab nyiaj rau cov neeg pluag uas tsis muaj dab tsi noj.

Tswv Qhia Zam . tau muab siab rau ua Tswv Ntuj cov dej num saib nws pawg ntseeg nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub npe. Ces qhov kawg tus vaj . As Kas Dis xa ib pab tub rog tuaj ntes Tswv Qhia Zam . thiab muab nws ntiab mus nyob teb chaws As Mes Nias. Ces xyoo 407 nws thiaj tuag nyob As Mes Nias teb.

Tswv Qhia Zam hais tias “Tswv Ntuj tau pab nres kuv lub neej thiab kuv txoj sia txog ntau yam. Kuv cav lus zoo txog peb tus Huab Tais Tswv Ntuj lub npe thiab lub koob meej. Ua li.”

Tswv Qhia Zam kuj tau hais tias “Yog nej pom ib tug neeg nplua nuj muab nyiaj pab cov neeg pluag, mas nej yuav qhuas txog tus neeg ntawd. Vim qhov nws ua ntawd yog ib qhov zoo kawg nkaus. Tab sis tseem muaj ib qhov tseem ceeb dua qhov ntawd, yog qhov tias peb yuav kub siab pab kom peb cov kwv tij paub txog Tswv Ntuj thiab tig los yuav lub siab tshiab.”

Tswv Qhia Zam hais txog kev teev Ntuj tias “Ntau zaus peb xav tias txoj hauj lwm no nyuaj dhau, peb yuav ua tsis tau. Tab sis yog peb teev Ntuj ib pliag, ces peb rov muaj tswv yim los ua peb txoj hauj lwm.” Thiab hais ntxiv tias “Tswv Ntuj mloog peb tej zaj teev Ntuj, puas yog vim peb hais lus ntau ntau, ces Tswv Ntuj thiaj mloog? Qhov tseeb tshaj mas yog peb yuav tau muab siab rau cev peb tej lus. Thaum lub caij peb cev lus rau Tswv Ntuj peb yuav tsis xav txog lwm yam nyob hauv peb siab. Ces Tswv Ntuj thiaj yuav mloog peb cov lus thov.”

Add new comment

1 + 5 =