LEEJ NTSHIAB XIS LIS THIAB MES THOS DIS US (St. Cyril & Methodius)

Hnub tim 14 lub 2 hlis, hwm Leej Ntshiab Xis Lis thiab Leej Ntshiab Mes Thos Dis Us.
Xis Lis thiab Mes Thos Dis Us ua Tswv Qhia tiam 9. Xis Lis thiab Mes Thos Dis Us nkawd yog 2 kwv tij nyob hauv lawv ib lub xeem. Xis Lis yog tus kwv. Tom qab uas nws tau txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj lawm, nws tau ua ib tug xib hwb nto npe nyob hauv lub tsev kawm ntawv txheej siab. Hos Mes Thos Dis Us tau ua ib tug nom kav ib lub pov txwv nyob Xas Las. Tom qab ntawd, Mes Thos Dis Us tawm los ua ib tug Txiv Plig thiab yog tus saib se ntawm tsoom pej xeem Hes Laas. Xyoo 892, tus vaj Mis Ses tus tub cev lus rau tus vaj Mis Ses tim 3 tias : thov kom Mis Ses tso lus rau cov tub tshaj Ntuj Lus tau kev tshaj Ntuj Lus nyob hauv lawv lub teb chaws Mas Las Vis. Ces Xis Lis nkawd 2 kwv tij thiaj mus txog Los Mas, thiab txais lub Cim Tiag Tes ua Tswv Qhia. Yog tus Vaj Qhia As Khis Tas Nos tim 2 (Ankritano II), tsa nkawd ua Tswv Qhia. Nkawd thiaj raug xa mus tshaj Ntuj Lus rau haiv neeg Xas Las thiab sib pab txhais ntawv Ntshiab ua lus Xas Las. Nkawd nto npe tias : yog tus tseeb ntawm kev pab txhawb kev ntseeg. Nkawd raug xwv txheej ntau yam los ntawm tsov rog cov Zes Mas Nias thiab cov Xas Las sib txeeb lub Cheeb Kooom Txoos sab hnub poob thiab sab hnub tuaj. Tab sis nkawd tsis thaub qab thiab tsis thim, nkawd ua siab tawv qhawv nyob hauv txoj kev tshaj Ntuj Lus. Leej Ntshiab Xis Lis tuag nyob Los Mas. Hos Mes Thos Dis Us tshaj Ntuj Lus ntxiv mus nyob Mas Las Vis teb (Malawi), thiab Pos Kas teb (Poland). Nws tuag nyob Mas Las Vis. Nkawd nto npe tias 2 tug tub tshaj Ntuj Lus Xas Las.

Add new comment

6 + 9 =