LEEJ NTSHIAB VIS XES DE POS (St. Vincent de Paul)

Vis Xes yug hauv ib yim neeg ua liaj ua teb. Xyoo 1600 thaum Vis Xes muaj 19 xyoos, Vis Xes txiav siab ua Leej Choj. Xyoo 1605 Vis Xes raug cov tub sab Tws Kis ntes mus muag ua qhev rau Tus Nis Xias teb.

Thaum Vis Xes ua qhev ntawd, nws tseem niaj hnub ua txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo tsis tseg, ces nws tus huab tais thiaj tso nws ntawm kev ua qhev.

Xyoo 1607 Vis Xes los txog tuam ceeb Los Mas, hauv Is Tas Lias teb. Vis Xes los tuav txoj hauj lwm qhia kev ntseeg rau cov tub nom. Taus tsis ntev, Vis Xes tau txais txoj hauj lwm saib xyuas cov tub nqev nyob hauv Pas Liv.

Thaum chiv thawj, Vis Xes txiav siab ua Leej Choj vim nws xav tias txoj hauj lwm no yuav pab nws dim hauv kev txom nyem. Tab sis muaj ib hnub, ib tug neeg txom nyem tuaj daws txhaum ntawm Txiv Plig Vis Xes, ua rau Txiv Plig Vis Xes lub tswv yim qhib plho, nws muaj lub siab khuv leeg cov neeg pluag txom nyem li tus neeg txom nyem ntawd. Txiv Plig Vis Xes thiaj txhim tsa cov koom haum ua hauj lwm pab cov neeg pluag txom nyem, cov neeg nyob hauv tsev loj faj. Vis Xes nrhiav hauj lwm rau cov neeg thov khawv kom lawv tau hauj lwm ua los yug lawv tsev neeg. Vis Xes kub siab tshaj Tswv Ntuj Lus rau cov neeg nyob deb kev vam meej, ces Vis Xes thiaj tsa lub haum xeeb ‘Cov Tub Tsaj Ntuj Lus’; lawv mus nyob hauv cov zej zos.

Txiv Plig Vis Xes thiab Txiv Plig Luv de Mas Lis Las (Louise de Marillac) tau txhim tsa ib lub koom haum cov Leej Phauj los ua txoj hauj lwm pab cov neeg pluag, muaj mob thiab raug txim.

Tim 27 lub 9 hlis 1660, Txiv Plig Vis Xes tau tag sim neej. Vaj Qhia Nkes Mees tim 12 thiaj tsa Txiv Plig Vis Xes ua Leej Ntshiab nyob hauv xyoo 1737. Xyoo 1835 cov neeg hauv Fab Kis teb pom txog Leej Ntshiab Vis Xes lub txiaj ntsim mas lawv thiaj txhim tsa ‘Koom Haum Leej Ntshiab Vis Xes Des Pos’ los ua txoj hauj lwm pab cov neeg txom nyem.

Add new comment

3 + 0 =