LEEJ NTSHIAB POS LIS KAS POS (St. Polycarp)

Pos Lis Kas Pos yug los nyob Tws Kis teb. Xyoo 155 ces Pos Lis Kas Pos tuag ua Huab Tais Yes Xus tim khawv. Vim nws tau hnov tus Hauv Paus Xa Lus Pob Zeb ib lo lus tseem ceeb zoo li no: Nej yuav nyob ruaj nreb hauv txoj kev ntseeg.

Pos Lis Kas Pos yug xyoo 65 nyob hauv ib yim neeg ntseeg. Thaum nws tseem yau, nws niam thiab nws txiv twb coj nws mus txais lub Cim Ntxuav lawm. Yav Pos Lis Kas Pos hluas mas nws tau kawm Tswv Ntuj Lo Lus ntawm Yes Xus ib tug thwj tim, yog tus Hauv Paus Paus Xa Lus Zam. Tas Pos Lis Kas Pos sim neej, nws yog ib tug neeg taug txoj kev nyiam Tswv Ntuj thiab hlub luag tej raws li tus Hauv Paus Xa Lus Zam cov lus qhia.

Xyoo 120, Pos Lis Kas Pos tau txais lub Cim Tiag Tes tsa nws ua Tswv Qhia, nws saib ib pawg ntseeg nyob hauv lub nroog Xaws Mws Nas (Smyrna) uas nyob Tws Kis teb. Nws tau ua Tswv Ntuj txoj hauj lwm zoo li ntawd 35 xyoos mus txog xyoo 155. Muaj ib hnub, Pos Lis Kas Pos sau ib tsab ntawv ntuas cov ntseeg nyob hauv nroog Fis Lis Pos hais tias “Leej twg lam txhais Ntawv Ntshiab los mus raws nws tej kev ntshaw ub ntshaw no, mas tus neeg ntawd tsis tau qhib nws lub siab rau qhov tseeb.”

Tsis tas li ntawd, Pos Lis Kas Pos tseem hais ntxiv tias peb yuav muab siab rau teev Ntuj thiab coj cov kab ke yoo, mas peb thiaj li yuav tsis swb tej lus haub lus ntxias.

Hnub uas lawv yuav muab Pos Lis Kas Pos tua, muaj ib co tub rog tuaj ntes nws. Pos Lis Kas Pos paub tias lawv yuav tuaj ntes nws, tiam sis nws nyob twj ywm hauv tsev. Nws tsis khiav mus nkaum. Nws nyiam thiab hlub tsoom ntseeg uas nyob hauv lub nroog Xaws Mws Nas mus li nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Cov ntseeg saib Pos Lis Kas Pos zoo li nws yog lawv ib leeg txiv vim Pos Lis Kas Pos yog tus xeeb lawv ua Ntuj cov me nyuam.

Pos Lis Kas Pos nyob ruaj nreb hauv txoj kev ntseeg. Nws ua siab tawv qhawv li ntawd kom tau ua ib tug piv txwv zoo txhawb nqa nws pawg ntseeg. Thaum cov tub rog tuaj txog, lawv muab nws ntes thiab pav nws ob txhais tes, lawv cab nws mus tom lub tsev txiav txim. Lub caij ntawd tus nom txiav txim hu ua Kuas Das Tus. Kuas Das Tus thiaj hais rau Pos Lis Kas Pos tias “Yog koj thim kev ntseeg, mas koj yuav dim ntawm kev tuag thiab peb yuav tso koj rov qab mus tsev.”

Pos Lis Kas Pos teb tias “Kuv twb ntseeg Ntuj tau 86 xyoo los lawm. Huab Tais Tswv Ntuj txuag kuv lub neej zoo tas nrho. Yog tias hnub no kuv thim kuv txoj kev ntseeg, mas txhais tias kuv yog ib tug neeg tsis muaj tswv yim thiab kuv txoj kev ntseeg los txog tav no tsis muaj qab hau!”

Kuas Das Tus hais ntxiv tias “Koj yuav hwm tus vaj Xes Ntxas los koj yuav hwm koj tus Tswv Ntuj?”

Pos Lis Kas Pos teb tias “Koj tsis hnov cov lus kuv hais lod? Kuv tau hais rau koj tias kuv ntseeg txog Huab Tais Yes Xus no ned! Yog koj xav kom kuv qhia qhov tseeb rau koj txog kuv txoj kev ntseeg, mas koj yuav tau nrog kuv tham ib hnub, ces koj thiaj yuav paub!”

Tus nom txiav txim rov hais tej lo lus hem Pos Lis Kas Pos tias “Yog koj tsis hloov siab, mas nyob tsis deb ntawm no kuv muaj ib cov tsiaj tsiv tsaim. Kuv yuav muab koj rau cov tsiaj ntawd sib huas ntag!”

Pos Lis Kas Pos teb tias “Koj ua raws li koj xav ua mas. Kuv yeej yuav tsis thim kev ntseeg ib zaug li.”

Ces Kuas Das Tus hais tias “Kuv yuav tsis ua li ntawd rau koj! Kuv yuav rauv ib lub cub tawg kom cig hlob hlob, ces yuav muab koj hlawv nyob saum cov nplaim taws.”

Pos Lis Kas Pos teb tias “Tab yog koj xav hlawv, mas koj hlawv. Kuv yuav tsis thim kev ntseeg ib zaug li.”

Kuas Das Tus thiaj kom cov tub rog nqa ib cov ntsia hlau los, ces lawv npaj muab Pos Lis Kas Pos ntsia rau saum ib tug ntoo cuam nyob ze qhov chaw lawv yuav hlawv nws.

Pos Lis Kas Pos hais rau cov tub rog tias “Nej txhob ua li. Nej tsuas muab ib cov hlua los pav kuv tes taw xwb txaus lawm. Kuv yuav tsis ntiag tsis nti.”

Cov tub rog ua raws li Pos Lis Kas Pos hais. Lawv thiaj rauv taws thiab muab Pos Lis Kas Pos hlawv. Pos Lis Kas Pos thov Ntuj nrov nrov tias “Huab Tais Tswv Ntuj siab zoo! Koj yog Huab Tais Yes Xus Leej Txiv. Kuv cav lus zoo txog koj lub npe rau qhov tias koj tseem pub lub caij no rau kuv. Yog lub caij kuv yuav tau nrog Huab Tais Yes Xus koom siab koom ntsws.”

Pos Lis Kas Pos hais li ntawd tas ces nws txoj sia tu nrho. Cov ntseeg hauv lub nroog Xaws Mws Nas kuj nyob ntawd ntsia ntsoov. Lawv quaj thiab lawv qhuas txog lawv leej txiv, tus uas tau xeeb lawv los nyob hauv txoj kev ntseeg Tswv Ntuj tib leeg.

Add new comment

1 + 11 =