LEEJ NTSHIAB PIS US TIM TSIB (Pope St. Pius V)

Tim 30 lub 4 hlis, lub Koom Txoos hwm Vaj Qhia Leej Ntshiab Pis Us tim 5

Vaj Qhia Pis Us tim 5 muaj npe hu tias As Thos Nyus Nkis Lis Es Lis (Antonio Ghislieri), nws yug xyoo 1504 hauv ib tsev neeg txom nyem nyob hauv Is Tas Lias teb. Thaum txawm me mas nws ua zog nrhiav nyiaj pab nws tsev neeg. Thaum muaj 14 xyoos, nws thiaj txiav siab kawm ua Txiv Twj Cuab nyob hauv lub koom haum Dos Mis Nis Kas. Xyoo 1528, Pis Us txais cim tiag tes ua Leej Choj.

Xyoo 1556, Pis Us thiaj raug xaiv ua Vaj Qhia, nws tau muaj feem xyuam daws kho lub Koom Txoos kom huam vam thiab taug qhov tseeb. Vim nyob rau lub caij ntawd mas lub Koom Txoos tawg ua pab ua pawg thiab muaj kev tsis ncaj ncees.

Vaj Qhia Pis Us tim 5 tau tsa tsab cai qhuab qhia kev ua Leej Choj, tsim cov ntawv ua Thaj Txi Ntuj tshiab, txhim tsev kawm kev ntseeg qhia cov me nyuam, tsim cov tsev kho mob rau cov neeg txom nyem thiab txiav Vaj Qhia cov nyiaj ua rooj noj haus los faib rau cov ntseeg.
Lub zim txwv ntawd, Vaj Qhia yuav tsum hnav tsoos tsho liab, tiam sis Vaj Qhia Pis Us tim 5 tau hloov los hnav tsoos tsho dawb. Yog li niaj hnub no peb thiaj pom Vaj Qhia hnav tsoos tsho dawb lawm xwb.

Xyoo 1571, cov Mawv Xim Lim hauv Os Tos Mas tsim kev kub ntxhov rau lub Koom Txoos. Vaj Qhia Pis Us tim 5 thiaj tsa cov Tub Tiv Thaiv Ntshiab (Holy League) los tawm tsam cov Mawv Xim Lim.

Hnub tim 1 lub 5 hlis 1572 Vaj Qhia Pis Us tim 5 thiaj tas sim neej. Ib xyoos tom qab cov Tub Tiv Thaiv Ntshiab thiaj muaj yeej cov Mawv Xim Lim.

Add new comment

4 + 0 =