LEEJ NTSHIAB IS NYAS XYUS AS NTHIAS KIAS (St. Ignatius of Antioch)

Hnub tim 17 lub 10 hli hwm Leej Ntshiab Is Nyas Xyus As Nthias Kias.
Is Nyas Xyus yog haiv neeg Xis Lias, yug xyoo 35. Is Nyas Xyus yog tus Hauv Paus Xas Lus Zam tus thwj tim. Xyoo 69, Pob Zeb tsa Is Nyas Xyus ua Tswv Qhia coj cov ntseeg hauv As Nthias Kias. Nws muab siab rau tshaj lub Moo Zoo kawg, ces cov ntseeg hauv lub nroog As Nthias Kias thiaj tis nws npe tshiab hu ua : Tus pab ev Tswv Ntuj. Tos lawv tau ua li ntawd yog vim nws tau saib cov neeg ntseeg zoo cuag li Tswv Ntuj saib. 
Lub caij ntawd mas tus vaj uas kav 10 tawm lub teb chaws nruj nruj nws hu ua Ras Zas Nus. Nws ua raws li cov vaj uas xub ua nom ua ntej, nws khav hais tias nws yog ib tug tswv ntuj, ces sawv daws yuav tsum pe nws thiab muab tej tsiaj txhu los hawm nws. Cov pej xeem coj lwm txoj kev teev hawm kuj kawg yuav tsum saib tus vaj Ras Zas Nus zoo li yog ib tug tswv ntuj thiab.
Ces xyoo 90 txog 95 tus vaj Ras Zas Nus hnov tias nyob hauv ntau lub teb chaws uas zwm rau nws mas muaj tej pab neeg uas lawv coj ib txoj kev teev hawm txawv. Cov neeg ntawd lawv cav lus zoo tias : 
“Yes Xus Pleev sawv ntawm cov tub tuag rov los. Nws yog tus tseem Tswv Ntuj tiag. Peb ntseeg txog nws thiab peb txiav siab raws nws qab.”
Tsis tas li ntawd xwb, tus vaj Ras Zas Nus tseem hnov hais tias : “Cov neeg uas ntseeg tej ntawd, lawv muaj peev xwm xaiv tej tus neeg los ua lawv tus ntaus thawj. Zoo li hauv ntau lub nroog muaj cov Tswv Qhia.”
Tus vaj hnov txog qhov ntawd mas nws ntshai tsam lwm hnub cov neeg ntseeg ntawd yuav ua kom nws poob nom.
Yog vim li ntawd mas xyoo 100 Ras Zas Nus thiaj ceeb toom rau nws tsoom pej xeem hais tias : “Nyob tas hauv lub teb chaws, hauv txhua lub nroog mas cov ntseeg txog Yes Xus yuav tsum thim lawv txoj kev ntseeg sai sai. Yog tias lawv tsis mloog kuv tej lus, mas kuv yuav muab lawv tua pov tseg kom tas.”
Thaum tus vaj ceeb toom nws cov lus zoo li ntawd, mas cov ntseeg nyob hauv lub nroog As Nthias Kias uas Tswv Qhia Is Nyas Xyus saib xyuas mas lawv nyob ruaj nreb li qub tsis muaj ib tug thim kev ntseeg li. Lawv tsis quav ntsej txog tus vaj Ras Zas Nus cov lus ceeb toom. Lawv kuj tsis ntshai kev tuag thiab. Cov ntseeg lawv yim raug kev quab yuam, mas lawv txoj kev ntseeg yim nyob ruaj dua qhov qub.
Xyoo 107 Ras Zas Nus hnov tsoom ntseeg cav lus zoo txog Tswv Qhia Is Nyas Xyus, ces tus vaj xav tias yog peb muab tus Tswv Qhia tua, mas tsoom ntseeg yeej yuav thim kev ntseeg xwb. Ces muaj ib hnub ib pab tub rog Los Mas tuaj txog lub nroog As Nthias Kias. Lawv ntes Tswv Qhia Is Nyas Xyus thiab coj nws mus txog lub nroog Los Mas uas nyob Is Tas Lias teb. 

Thaum Is Nyas Xyus raug Ras Zas Nus ntes mus kaw hauv Los Mas, nws tau sau 6 tsab ntawv xa rau cov Koom Txoos qhia txog kev tswj lub Koom Txoos thiab txhawb lawv txoj kev ntseeg. 
Thaum nyob hauv Los Mas, nws raug txiav txim rau tsov ntxhuav tom tuag. Is Nyas Xyus ntshai tsam cov ntseeg nyob Los Mas thov kom Ras Zas Nus zam txim kom txhob muab nws tua. Nws thiaj hais rau cov ntseeg nyob Los Mas tias “Nej txhob thov kom Ras Zas Nus zam txim rau kuv. Nej tsuas thov kom kuv muaj zog tuag ua tim khawv tias kuv nyiam Yes Xus txog qhov tuag. Kuv xav kom cov tsov xo kuv tej nqaij, tej pob txha los ua ib co mov dawb yug cov neeg ntseeg lub siab. Nej cia kuv mus txais txoj kev kaj siab nrog Yes Xus nyob mus li.”
Is Nyas Xyus cov tsab ntawv nws sau tseg cia mas muaj 6 qib li no :
Qib lus ib : Huab Tais Yes Xus tau mloog nws Txiv lus zoo li cas rau li cas, mas nej yuav kub siab mloog nej tus Tswv Qhia raws li Yes Xus tus piv txwv. Nyob nruab nrab hauv nej mas tus coj pawg ntseeg mus taug txoj kev tseem ceeb yog nej tus Tswv Qhia.
Qib lus ob : Muaj ib pawg ntseeg txog Huab Tais Yes Xus nyob hauv lub teb chaws, los nyob hauv haiv neeg twg kuj xij, mas lub Koom Txoos Kav Tos Liv kuj nyob hauv lub teb chaws ntawd thiab nyob hauv haiv neeg ntawd.
Qib lus peb : Txij lub caij Huab Tais Yes Xus rov mus lawm saum ntuj los txog xyoo 100 mas lub Moo Zoo thiaj ri mus hauv ntau lub teb chaws. Cov neeg uas tau txais lub Cim Ntxuav muaj coob zuj zus. Tsis muaj ib lub teb chaws twg uas yuav tsis muaj ib pawg ntseeg txog Huab Tais Yes Xus li. Yog vim qhov ntawd Is Nyas Xyus thiaj cav lus zoo txog lub Koom Txoos tias yog ‘Kav Tos Liv’ txhais tias : Cia rau lub qab ntuj neeg.
Qib lus plaub : Leej Txiv Tswv Ntuj kev nyiam kev hlub neeg nqes los pov hwm ib pab neeg nyob rau hauv ib lub teb chaws twg, mas yog vim cov Tswv Qhia thiab cov Leej Choj lawv tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus. Lawv pab kom tej pab neeg tig los yuav lub siab tshiab thiab ua Tswv Ntuj cov me nyuam. Yog vim li ntawd, cov Tswv Qhia thiab cov Leej Choj lawv thiaj yog peb Txiv nyob saum ntuj tus duab ntxoov ntxoo.
Qib lus tsib : Txhua Hnub Chiv yog ib hnub zoo, vim nws yog hnub uas Huab Tais Yes Xus foom hmoov zoo rau peb. Huab Tais Yes Xus tiv kev txom nyem kom tau ntxuav qhov txhaum hauv peb nruab siab. Ces txhua zaus thaum peb txais Yes Xus lub Cev hauv peb nruab siab, mas zoo li yog peb txais ib hom tshuaj pab peb tiv kev phem thiab kev tuag nyob hauv peb nruab siab. Peb yim txais lub Cim Yug, mas peb yim muaj txoj sia nyob hauv Huab Tais Yes Xus Pleev.
Qib lus rau : Thov kom nej nquag sib sau los cav txog Tswv Ntuj lub koob meej thiab ua Ntuj tsaug ntau ntau, ces lwm hnub nej thiaj yuav tau mus cuag nej tus Huab Tais Yes Xus Pleev mog !

Add new comment

2 + 1 =