LEEJ NTSHIAB NPES NES DIS (St. Benedict of Nursia)

Npes Nes Dis yug xyoo 480 hauv Nos Xias, Is Tas Lias teb.
Npes Nes Dis yog Leej Ntshiab Xas Nkos Las Tis Kas tus ntxaib, nkawd yog haiv neeg Daws txheej siab. Npes Nes Dis tau mus kawm txuj nyob rau lub tsheej Los Mas, Is Tas Lias teb. Tab sis Npes Nes Dis coj lub neej ua lwj ua liam thiab tsis kub siab kawm txuj, yog li nws thiaj mus tsis txog nws lub hom phiaj. Npes Nes Dis tag kev cia siab rau tus kheej, nws thiaj khiav mus coj lub neej ua txiv twj cuab tau 3 xyoo.
Npes Nes Dis yuam nws kom rov ua neeg ncaj thiab ua ib tug neeg ntshiab, ces muaj ntau tus txiv twj cuab thiaj kom nws ua tus tswj lawv cov txiv twj cuab.
Npes Nes Dis tau txhim tsa lub tsev txiv twj cuab nyob rau Moos Tes Kas Xis No hauv Tas Khas Nis, nyob ntawd muaj ib co txiv twj cuab tsis nyiam Npes Nes Dis ces lawv nyiag tso tshuaj muaj taug rau nws haus ntau zaus, tab sis Npes Nes Dis tsis raug mob dab tsi li.
Npes Nes Dis tau tsa tsab cai los tswj nws cov txiv twj cuab tias : Nquag thov Ntuj thiab nyiam nqes tes ua.
Xyoo 547, Npes Nes Dis thiaj tas sim neej.

 

Add new comment

10 + 2 =