LEEJ NTSHIAB NPES NAS DES (St. Bernadette)

Tim 18 lub 2 hlis, hwm Leej Ntshiab Npes Nas Des (Saint Bernadette). Xyoo 1844 txog 1879.
Leej Ntshiab Npes Nas Des yug los nyob Fab Kis teb, ze ntawm lub nroog Luj. Nws tsev neeg pluag thiab txom nyem heev. Muaj ib hnub, nyob hauv xyoo 1858, yog lub sij hawm Npes Nas Des tab tom mus txiav taws tom hav zoov. Txawm muaj ib tug poj niam zoo zoo nkauj yees tawm los nyob ntawm ib lub qhov tsua. Tus poj niam zoo nkauj ntawd hnav ib ce khaub ncaws xiav thiab dawb. Nyob ntawm tus poj niam ntawd 2 txhais ko taw, muaj ib co paj ntshua nplaim zoo nkauj kawg. Tus poj niam ntawd luag luag rau Npes Nas Des thiab hais kom Npes Nas Nes nrog nws hais txoj saw Mab Liab. Npes Nas Des tau ntsib tus poj niam ntawd 18 zaug. Txhua txhua zaus muaj cov neeg zej zog raws Npes Nas Des mus hais txoj saw Mab Liab nrog tus poj niam ntawd. Muaj ib zaug tus poj niam ntawd kom Npes Nas Des khawb thaj av uas Npes Nas Des niaj hnub txhos caug, ces txawm muaj dej txhawv hauv los. Cov neeg zej zog ce cov dej ntawd los ntxuav lawv tej mob zoo tas. Npes Nas Des thiaj nug tus poj niam ntawd tias : “Koj yog leej twg ?” Tus poj niam ntawd teb tias : “Kuv yog tus Ntshiab huv.” Txhais tias : “Huab Tais Leej Niam.” Huab Tais Leej Niam thov kom cov neeg tuaj sib sau nyob ntawd muab siab rau thov Ntuj rau cov neeg txhaum. Tom qab ntawd tsis tev, Npes Nas Des tau txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Phauj. Nws tuag thaum nws muaj 36 xyoo. Tab sis lub qhov dej tshuaj muaj hwj chim ntawd nyob txog niaj hnub nyem no.

 

Add new comment

1 + 0 =