LEEJ NTSHIAB IS NAS XYUS LOS YOS LAS (St. Ignatius of Loyola)

Is Nas Xyus yug xyoo 1491 nyob hauv lub nroog Npas, teb chaws Xyis Pas Yas. Nws yog ib tug thawj tub rog nyob hauv nroog Pas Plos Nas. Nws lov ceg yog vim nws raug phom lub caij nws ua tub rog. Lawv phais nws phab ceg 3 zaug mob heev. Kuj yog vim lawv xav kom nws phab ceg rov zoo thiab dhia seev cev tau li qub. Nws tau pw kho mob nyob hauv nws lub tsev yam dhuav siab kawg. Ces nws nyeem cov ntawv hais txog cov Leej Ntshiab seb leej twg yuav coj tau tus yam ntxwv zoo xws li cov Leej Ntshiab. 
Is Nas Xyus mus sau siab ib ntus nyob Moos Xes Las, tsis deb ntawm lub nroog Npas Xes Los Nas. Ces nws tau tso nws lub cuab tam pov tseg, nws txais lub Cim Daws Txhaum thiab coj cov kab ke yoo. Nws pab cov neeg txom nyem thiab hlub cov neeg muaj mob. Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj nws ces nws pib sau nws phau ntawv nto moo hu ua ‘Kev xyaum kho tswv yim.’
Tab txawm nws lub hnub nyoog muaj 35 xyoos lawm, tsis kav nws tseem mus nrhiav kev kawm nyob hauv lub nroog Npas Xes Los Nas thiab Pas Lis uas nyob Fab Kis teb.
Nyob Pas Lis, muaj 7 leej tub hluas kawm txuj pom Los Yos Las kub siab teev Ntuj lawv thiaj thov nws qhia nws txoj Kev Xyaum Kho Tswv Yim rau lawv. Ces xyoo 1534, Is Nas Xyus muaj 43 xyoos, lawv 7 leej thiaj cog lus tias lawv yuav mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau cov Mawv Xis Lim nyob Pas Les Tis Nas teb uas yog qhov chaw Yes Xus txais kev tuag kom tau cawm ntiaj teb. Lawv tseem cog lus tias yog lawv tsis tau kev mus Pas Les Tis Nas teb mas lawv yuav mus nug Vaj Qhia nyob Los Mas saib Vaj Qhia yuav kom lawv ua cov hauj lwm twg. 
Lawv tsis tau kev mus Pas Les Tis Nas teb, ces 3 xyoos tom qab lawv mus txais lub Cim Tiag Tes tsa lawv ua Leej Choj nyob Ves Nis Xias, nyob Is Tas Lias qaum teb. Yog xyoo 1537. 
Peb xyoos tom qab Vaj Qhia kheev kom lawv tsim ib lub Koom Haum cog lus hu ua lub ‘Koom Haum Yes Xus Is’. Lawv xaiv Is Nas Xyus ua tus thawj tswj lawv lub Koom Haum Yes Xus Is. 
Lawv cog lus tias lub Koom Haum Yes Xus Is yuav mus txhua qhov chaw uas Vaj Qhia xa lawv mus, kom tau cawm neeg. Lawv pib ua ntau yam hauj lwm nyob ntau lub teb chaws. Piv li  Xas Vis Yes uas nws mus tshaj Ntuj lus nyob Is Ntias teb, nyob hauv cov pov txwv Mas Lus Kus thiab nyob Zes Pees teb.
Is Nas Xyus tau ua tus coj ntawm lub Koom Haum 5 xyoos, ces nws qhov muag dig. Xyoo 1556, Is Nas Xyus muaj hnub nyoog 65 xyoos, ces nws thiaj tas sim neej. 

 

Add new comment

13 + 3 =