LEEJ NTSHIAB LUS IS MAS LIS KAS LIS YOOS (St. Louis Marie Greyon de Monfort)

Tim 28 lub 4 hlis, hwm Leej Ntshiab Lus Is Mas Lis Kas Lis Yoos.
Lus Is yog neeg Fab Kis, nws tsev neeg yog ib yim neeg pluag txom nyem. Niaj hnub Lus Is yuav tsum pab nws niam thiab nws txiv saib xyuas thiab zov nws 8 tug kwv. Tab txawm lawv tsev neeg yog ib tse neeg pluag, tsis kav nws niam thiab nws txiv kuj muab siab rau xa cov me nyuam mus kawm ntawv.
Lus Is ntseeg niam Mab Liab zoo heev, ces nws xyaum coj tus yam ntxwv zoo thiab ua tej yam zoo rau nws cov phooj ywg, nws pab cov neeg mob, hlub cov neeg txom nyem thiab cov neeg raug tso tseg.
Txhua txhia zaus uas Lus Is mus saib cov neeg mob, mas nws nco ntsoov txog Huab Tais Yes Xus lo lus hais tias :

Nej tau ua npaum li cas rau cov me tshaj hauv kuv tsoom kwv tij, mas yog nej ua rau kuv.”
(MT 25 : 40)

Lus Is xav muab nws tus kheej mus ua hauj lwm pab cov neeg pluag txom nyem thiab cov neeg raug tso tseg, ces nws thiaj xav tias nws yuav mus kawm ua Txiv Plig. Lus Is niam thiab txiv xa Lus Is mus kawm cov txuj ua Leej Choj nyob tuam ceeb Pas Lis. Lus Is ib ke kawm ib ke ua hauj lwm kom tau nyiaj pab nws txoj kev kawm, ces txog qhov kawg nws tau ua ib tug Txiv Plig. Tom qab Lus Is txais lub Cim Tiag Tes ua Txiv Plig tas, nws tau txais txoj hauj lwm mus saib xyuas cov neeg laus thiab cov neeg mob nyob hauv tsev kho mob. Lus Is thiaj xaiv ib pab poj niam uas lawv yog cov neeg mob, tab sis lawv muaj lub siab zoo xav pab luag tej, kom tau ua cov hauj lwm pab lwm tus neeg mob. Tsis ntev tom qab, pab poj niam no thiaj sawv ua ib lub Koom Haum hu ua : “Wisdom’s sister group.”
Lus Is tso siab rau Tswv Ntuj thiab nws ntseeg, ces nws thiaj tawm mus nrhiav cov neeg ua txhaum, cov neeg yuam kev. Nws qhia kom lawv txawj nco txog lawv cov txhaum thiab nco txog lawv cov lus nrog Tswv Ntuj sib lus thaum lawv txais lub Cim Ntxuav. Nws tau tsim ntau tug pej thuam, yam li pej thuam Ntoo Cuam, pej thuam niam Mab Liab thiab pej thuam cov Leej Ntshiab.
Lus Is yog ib tug kws txhim kho thiab txawj ua vaj ua tsev. Ces nws tau kho ntau lub tsev teev Ntuj qub qub uas tsis muaj neeg siv lawm, thiab nws kuj rov kho nws lub tsev teev Ntuj, kho tej tsev kawm ntawv kom zoo tuaj. Lus Is hais tias :

"cov tsev kawm ntawv muaj nqis ib yam cov tsev teev Ntuj, vim cov tsev kawm ntawv tau qhia tej yam zoo rau cov me nyuam, thiab qhia kom tej me nyuam txawj ua neeg tsim txiaj rau yav tom ntej. Tab sis yuav tsum yog muaj cov xib hwb qhia ntawv zoo thiab."

Vim li ntawd, Lus Is thiaj txhim tsa lub Koom Haum Brother Gabriel, kom tau qhuab qhia tej tub ntxhais txawj ua neeg zoo.

Add new comment

3 + 0 =