LEEJ NTSHIAB LUS IS KOOM NTXAS (St. Louis de Gonzague)

Lus Is Koos Ntxas yug los xyoo 1568 nyob Is Tas Lias qaum teb. 
Nws txiv yog tus vaj Xyis Pas Yas hu ua Fis Lis Pos tim Ob ib tug nom txheej siab nyob hauv lub nroog Mas Tos Vas.
Txij thaum nws yav yau, Lus Is Koos Ntxas nyiam Yes Xus thiab nquag teev Ntuj. Tab sis nws kheev npau taws, nws siab luv, nws tsis nyiam mloog luag, nws tsuas xav kom luag mloog nws. 
Nws niam kheev hais rau nws tias : Kev hais lus tsis zoo, tab txawm yus hais ib los me me xwb, tsis kav nws tsis haum Tswv Ntuj lub siab.
Lus Is nco ntsoov nws niam cov lus qhia thiab daws kho tej yam tsis zoo ntawm nws tus kheej, nws yog neeg siab zoo thiab nyiam teev Ntuj.
Thaum Lus Is Koos Ntxas muaj 11 xyoos, nws cog lus nyob tab seeb ib sim neej. Thaum nws muaj 16 xyoo, nws sau siab raws li Leej Ntshiab Los Yos Las txoj kev xyaum yuam siab. Ces nws ceeb toom tias nws yuav tsis hloov nws txiv ua kab xwm nyob hauv tus vaj  Xyis Pas Yas lub tuam tsev, nws cia nws tus kwv ua kab xwm txheej siab ntawd. 
Lus Is Koos Ntxas muaj 18 xyoo, nws pib xyaum ua ib tug Tub Koom Haum Yes Xus hauv tuam ceeb Los Mas. Nws rau siab mloog cov hlob tuav lub Koom Haum Yes Xus. Lus Is xyaum ua neeg me thiab xyaum ua txhua yam hauj lwm.
Thaum nws tau ua tub Koom Haum Yes Xus nyob Los Mas 5 xyoos lawm, mas xyoo 1590 ib tug mob aws ri mus nyob hauv lub nroog Los Mas. Lus Is Koos Ntxas niaj hnub nws pab kho cov neeg mob aws. Nws kis tus mob aws, ces xyoo 1591 nws tuag. Nws hnub nyoog muaj 23 xyoos. 
Thaum Lus Is tuag mas nws puag rawv tus ntoo cuam.

 

Add new comment

4 + 11 =