LEEJ NTSHIAB LOS LEES (St. Lawrence)

Xyoo 258, tus vaj Los Mas hu ua Vas Les Lias tau tsim txom cov neeg ntseeg txog Yes Xus thoob Los Mas thiab kom cov peeb zeej txeeb Koom Txoos tej cuab tam los ua tseem hwv tug.

Vaj Qhia Xis Tus 2 thiab 4 tug Leej Tshob Hwb raug ntes. Los Lees yog ib tug Leej Tsob Hwb uas tsis tau nraug ntes, nws quaj tu siab, Vaj Qhia Xis Tus thiaj nplij Los Lees siab tias “Me nyuad, txhob quaj mog! Tshuav 3 hnub xwb, koj yuav raws kuv mus.”

Vaj Qhia Xis Tus 2 tuag tas, Los Lees tau muab Vaj Qhia lub cuab tam muag los faib rau cov neeg pluag txom nyem.

Tus nom tswj Los Mas paub li ntawd, thiaj hu Los Lees mus ntsib. Los Lees thiab cov neeg pluag txom nyem tau kev pab ntawm lub Koom Txoos thiaj tuaj cuag tus nom. Los Lees hais rau tus nom tias “Cov neeg no yog Koom Txoos lub cuab tam.”

Tus nom tswj Los Mas hnov li ntawd, nws npau taws, nws kom lawv coj Los Lees mus txhiab hluav taws kom tuag.

Thaum Los Lees raug txhiab hluav taws li ntawd, nws hais rau tus nom tias “Kuv sab no siav tas lawm, koj ntxeev kuv mas!”

Los Lees hais li tas, nws tsa suab thov Tswv Ntuj tias “Huab Tais, thov kom tas tsoom neeg hauv tuam ceeb Los Mas no hloov siab tshiab los ntseeg txog koj Leej Tub Yes Xus Pleev, thov kom lub Moo Zoo ri mus thoob qab ntuj yuad!”

Los Lees thov li ntawd tas, nws txoj sia tu nrho.

Leej Ntshiab Los Lees tau ua ib tug piv txwv txog lub noob nplej raws li Huab Tais Yes Xus zaj paj lug: “Yog lub noob nplej uas poob rau hauv av tsis tuag, mas nws nyob nws ua ib lub noob twm zeej. Hos yog nws tuag, mas nws txi txiv ntau.” (Z 12: 24)

Leej Ntshiab Los Lees lub neej tau txhawb tsoom tub hluas ntau txhiab leej kom lawv tig los ua Koom Txoos tub txib, los tsob hwb cov neeg pluag txom nyem. Li ntawd, Leej Ntshiab Los Lees thiaj yog tus Leej Ntshiab pov hwm cov neeg pluag txom nyem thiab tsoom Leej Tsob Hwb.

Add new comment

6 + 5 =