LEEJ NTSHIAB ES LIS XAS NPES NYOB POS TWS NKAS (St. Elisabeth of Portugal)

Leej Ntshiab Es Lis Xas Npes nyob Pos Tws Nkas, los sis coob leej hu nws ua ‘Es Lis Xas Npes Ntuj tus Tshiab tsim kev thaj yeeb’.
Es Lis Xas Npes tau txais nws lub npe xws li nws tus phauj Es Lis Xas Npes nyob Hoos Nqis teb (Hungary). Nws yawm txiv yog tus vaj Fes Daws Lis tim 2. Nws kuj tseem yog neeg txheeb ze ntawm Leej Ntshiab Tos Mas As Kis Nos thiab. Nws yawg yog tus vaj ua hu Yas Kos tim 1 nyob As Las Kos. Nws yawg tau muab lawv tsev neeg ntiab tawm hauv lub nroog mus, vim nws txiv hais lus thuam tus vaj.
Xyoo 1271 Es Lis Xas Npes tau tsim kev thaj yeeb thawj zaug nyob hauv lub nroog As Las Kos, ces ua rau nws yawm txiv thiab nws txiv uas hu ua Pob Zeb rov sib haum xeeb.
Tom qab uas nws yawm txiv tag sim neej, mas nws txiv tau los hloov ua vaj nyob As Las Kos thiab tau txais lub npe tias : ‘Tus vaj Pob Zeb tim 3’.
Nws txiv tau muab nws yuam ua tus vaj Das Nis poj niam nyob Pos Tws Nkas teb. Thaum ntawd Es Lis Xas Npes muaj 12 xyoos xwb.
Es Lis Xas Npes yog ib tug neeg muaj lub siab khuv leej neeg thiab siab zoo, nws ncaj ncees thiab hwm Tswv Ntuj. Nws nquag mus teev Ntuj txhua hnub. Nws yog ib tug niam tsev zoo los yog ib tug poj vaj zoo tas nrho, tsis zoo li nws tus txiv uas yog ib tug neeg ntseeg tsis ti txha.
Thaum nws tus txiv muaj 19 xyoos, nws tus txiv raug Vaj Qhia muab txiav tawm ntawm lub Koom Txoos mus. Tab sis Es Lis Xas Npes yog tus neeg nruab nrab uas ua kom nws tus txiv thiab Vaj Qhia Nis Kos Las tim 4 rov sib haum xeeb. Vaj Qhia thiaj rhuav txoj cai rau txim rau nws tus txiv pov tseg.
Lub caij ntawd tsoom pej xeem Pos Tws Nkas qhuas tus vaj Das Nis txoj kev kav teb chaws hais tias yog tiam neeg nyiaj kub. Nkawd tau tsim ib lub zos neeg liaj neeg teb thiab yog thawj zaug uas Es Lis Xas Npes tsim lub tsev kawm txuj txheej siab hais txog ua liaj ua teb. Es Lis Xas Npes tau tsim tej lub tsev rau cov me nyuam ntsuag, tsim kom muaj tsev kho mob thiab tsim tej lub tsev rau cov neeg mus kev deb tau so. Thaum nws lom zem hnub ntawm nws txoj kev hlub, mas nws yug zaub mov rau cov neeg pluag txom nyem noj. Nws lub siab khuv leej neeg thiab nws pab cov neeg pluag txom nyem tas mus li.
Es Lis Xas Npes muaj 2 tug me nyuam, yog Khos Xas Des thiab As Foos Xos. Tab txawm nkawd yog ib nkawm niam txiv zoo thiab saib xyuas me nyuam zoo, tsis kav nws tus txiv yog ib tug neeg ntseeg uas muaj lub siab txias thiab tsis kub siab rau kev ntseeg. Nws tus txiv tsis nyiam teev Ntuj thiab tsis muaj lub siab dawb hlub luag tej. Tsis tas li ntawd xwb, nws tus txiv tseem muaj lub siab tsis ncaj ncees rau nws, vim tej yam no thiaj ua kev nyuab siab rau Es Lis Xas Npes tas nrho. Qhov phem dua ntawd, nws tus txiv yog ib tug neeg pob ntseg sib, mloog luag tej cov lus dag. Es Lis Xas Npes tus txiv thiaj liam nws nyiag deev nws tus txiv tus qhev, tab sis qhov tseeb tiag Es Lis Xas Npes muaj lub siab ncaj ncees thiab dawb huv, nws tsis tau ua tej yam phem.
Thaum nws tus txiv paub qhov tseeb lawm, nws mam thim xav thiab ua zoo zuj zus tuaj. Nws tus txiv thiaj thov txim nws nyob ntawm ib zeej tsoom xub ntiag thiab hwm nws.
Tab sis Das Nis qhuas nws tus tub sab nraud thiab hais tias yuav cia ua vaj hloov nws, ces thiaj ua rau Das Nis tus tub As Foos Xos chim heev thiab tsis txaus siab. Nkawd 2 txiv tub sib cav sib ceg, Es Lis Xas Npes yog tus cheem nkawd thiab daws tas cov teeb meem. Qhov kawg thiaj rov ua rau nkawd 2 txiv tub sib haum xeeb.
Xyoo 1324, thaum tus vaj Das Nis mob hnyav yuav tu siav, mas Es Lis Xas Npes zov ntshis thiab tu nraim nws tus txiv tsis txav taw. Tshwj zias lub sij hawm nws mus teev Ntuj, mas thiaj nrug ntawm nws tus txiv xwb. Es Lis Xas Npes tau npaj tag txhua yam thiab thov Tswv Ntuj pub rau nws tus txiv txog thaum nws tus txiv txoj sia tu.
Hnub tim 6 lub 1 hlis xyoo 1325, tus vaj Das Nis tag sim neej, ces As Foos Xos thiaj sawv los ua vaj hloov nws txiv chaw.
Tom qab Es Lis Xas Npes tus txiv tuag tas, nws tau muab tag nws lub cuab tam muaj nqis tso pov tseg thiab nws mus tsim koob hmoov nyob Khos Pos Tes Las thiab nws mus txog lub tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Khas Las uas nws tau txhim tseg nyob hauv lub nroog Khos Is Nplas.
Es Lis Xas Npes xav ua ib tug Leej Phauj nyob hauv lub Koom Haum Khas Las, tab sis lawv tsis kam txais nws. Ces Es Lis Xas Npes thiaj mus cog lus ua Leej Phauj nyob hauv lub Koom Haum Fas Ntshis Kus.
Es Lis Xas Npes tau ua lub neej yav kawg nyob hauv ib lub tsev uas nyob ze nws lub Koom Haum, nws coj lub neej ua ib tug poj vaj thiab ib tug niam tsev zoo.
Es Lis Xas Npes tuag hnub tim 4 lub 7 hli xyoo 1336. Es Lis Xas Npes lub cev tuag raug faus nyob hauv lub tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Khas Las, nyob hauv lub nroog Khos Is Npas teb chaws Pos Tws Nkas.
Vaj Qhia Hus Npas tim 8 tsa Es Lis Xas Npes sawv ua Leej Ntshiab xyoo 1626. Nws yog tus Leej Ntshiab pov hwm cov nkauj nyab, cov neeg ua hauj lwm pab cov neeg txom nyem, cov neeg pluag txom nyem sib yuav, cov niam tsev uas raug tus txiv ntxeev siab, cov neeg raug hiam thiab cov poj ntsuam.
Thaum muaj tsov rog nyob hauv lub nroog Khos Is Nplas nyob Pos Tws Nkas teb, mas tsoom pej xeem vam txog Leej Ntshiab Es Lis Xas Npes ua tus pub kev thaj yeeb.

Add new comment

11 + 6 =