IB TUG LEEJ PHAUJ PAB COV ME NYUAM NTSUAG NYOB IS NTOS NES XIAS

Leej Phauj Dus Has nyob hauv lub Koom Haum Fas Ntshis Kus (Franciscan Community) yog tus saib xyuas cov me nyuam ntsuag thiab cov tuag tes tuag taw mus tag ib sim neej. Nws ua txoj hauj lwm ntawd los tau ntau xyoo lawm, nws saib cov me nyuam ntsuag, cov me nyuam tuag tes tuag taw coob tshaj 1,000 leej nyob hauv lub pov txwv Xws Mas Ras Pej.

Txij xyoo 2006 los, Leej Phauj Dus Has pib ua cov hauj lwm ntawd, yam li nws txais cov me nyuam uas yug los tsis puv 100, cov tuag tes tuag taw, cov muaj mob nruab thiab, thiab cov raug pov tseg tom tej ntug kev los sis hauv tej lub thoob qias neeg. Leej Phauj Dus Has hais tias nws ntsia tsis taus tej tug me nyuam raug pov tseg nyob ntawm ntug kev, ces nws yuav tsum cawm lawv.

Phauj Dus Has hais ntxiv tias nws yeej npaj siab xav ua ib txoj hauj lwm uas pab tas txhua haiv neeg txij thaum yau los lawm, tab sis nws tsis paub tias yuav ua li cas xwb. Tom qab nws kawm ntawv tiav nyob hauv nws lub zos, ces nws thiaj xaiv txoj kev kawm ua Leej Phauj seb puas pab tau nws tus npau suav puas tiav. Tab sis yog ib yam uas nws niam thiab nws txiv tsis pom zoo kiag. Qhov kawg xyoo 1977, nws thiaj txiav txim siab mus nyob hauv lub Koom Haum Fas Ntshis Kus, ces nws niam thiab nws txiv kuj pom zoo txhawb nqa.

Yam uas ua rau Leej Phauj Dus Has txiav txim siab los tu thiab saib xyuas cov me nyuam li hais no, yog vim tom qab nws ua Phauj tau ntau xyoo, nws pom ib tug me nyuam ntxhais hnub nyoog 1 hlis muaj mob. Tus me nyuam ntawd lub paj hlwb muaj dej, ces nws niam nws txiv txaj muag thiab tsis kam coj nws mus kho. Niam thiab txiv xav tias nkawd tus me nyuam ntshe yog yug los ntawm kev foom tsis zoo, ces yuav coj mus pov hauv dej hiav txwv. Leej Phauj Dus Has thiaj txais tus me nyuam ntxhais ntawd coj mus kho hauv tsev kho mob. Tom qab kho zoo lawm, Leej Phau Dus Has tau coj tus me nyuam ntxhais ntawd mus rau nws niam thiab nws txiv, tab sis nkawd tsis kam yuav me nyuam. Li ntawd, nws thiaj txais tus me nyuam ntxhais ntawd coj los tu.

Cov Leej Phauj nyob hauv lub Koom Haum ntsia pom tias Phauj Dus Has tau tu tus me nyuam ntawd zoo heev, ces cov Leej Phauj thiaj thov kom Phauj Dus Has pab tu lwm cov me nyuam ntsuag los sis raug dej nyab nyob hauv lawv lub zos. Ces Phauj Dus Has thiaj ua tus saib xyuas thiab tu cov me nyuam ntsuag, cov tuag tes tuag taw.

Xyoo 1988, Phauj Dus Has thiaj cog lus thiab txiav txim siab saib xyuas cov me nyuam ntawd mus tag ib sim neej. Ib zeej tsoom neeg thiaj saib Leej Phauj Dus Has zoo yam li Tswv Ntuj ib tug Tshiab nqes los cawm neeg. 

Add new comment

8 + 0 =