YES XUS COV THWJ TIM THIAB TUS UA RAWS YES XUS COV LUS QHIA.

Muaj tej pab neeg pab lub Koom Txoos txuag thiab tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau sawv daws raws qhov tseeb. Cov neeg ntawd yog Yes Xus cov Thwj Tim uas lawv mloog Yes Xus thiab ua raws Yes Xus cov lus qhia. Huab Tais Yes Xus tau hu cov Thwj Tim los sib sau ua ke nyob ze nws thiab mloog nws cov lus qhia. Kom lawv tau tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau txheej neeg tom ntej thiab ua tim khwv txog Yes Xus txoj kev tuag thiab sawv rov los. Tom qab Huab Tais Yes Xus tuag thiab sawv rov qab los, mas nws tau xa cov Thwj Tim mus thoob qab ntuj sawv nws chaw. Kuv xav nej mus, zoo li Leej Txiv xa kuv tuaj. (Z 20 : 21) Leej twg mloog nej, mas yog nws mloog kuv. Huab Tais Yes Xus qhia nws cov Thwj Tim kom mus tshaj lub Moo Zoo rau txhua haiv neeg, thiab los ua nws thwj tim. Tom qab Huab Tais Yes Xus tuag thiab sawv rov qab los, mas 12 leeg Thwj Tim thiab tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug tau mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo nyob ntau lub teb chaws. Cov lus uas lawv tshaj rau ib zeej tsoom, mas yog Tswv Ntuj cov Lus, tsis yog ntiaj teb neeg cov lus.
Zim txwv no peb kuj yog Yes Xus cov thwj tim ib yam, tab sis seb peb tus kheej puas mloog thiab puas ua raws Yes Xus cov lus qhia xwb. Yog peb xav ua Yes Xus thwj tim tiag, mas peb yuav tsum yoog peb lub siab raws Yes Xus tus piv txwv thiab mloog Yes Xus cov lus qhia. Yes Xus cov lus qhia yog : koj yuav nyiam tus txheeb ze koj ib yam li koj nyiam koj. Tus txheeb ze koj yog leej twg ? Tus txheeb ze koj, yog tus nyob ze koj, yog cov neeg nyob ib puag ncig ntawm koj tsev.

Tus sau : Leej Tij Thongchai
Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

8 + 2 =