VIM LI CAS COV NEEG NTSEEG KAV TOS LIV THIAJ HWM NIAM MAB LIAB?

Cov ntseeg Kav Tos Liv hwm Niam Mab Liab, vim Niam Mab Liab tau coj lub neej zoo, nws siab ncaj thiab mloog Ntuj Lus. Yog ib tug piv txwv zoo rau cov neeg ntseeg xyaum coj thiab ua raws. Qhov loj tshaj ntawm Niam Mab Liab lub siab zoo lawm, nws yog qhov Niam Mab Liab Ntshiab huv tiag. Txhais tias Niam Mab Liab yug los ua neeg nws tsis lo txhaum, thiab nws coj lub neej raws Tswv Ntuj cov lus. Nws hlub luag tej, nws txawj hais lus thiab tsis ua txhaum. Thaum Niam Mab Liab tseem yau, nws tau cev nws tus kheej rau Tswv Ntuj, nws yuav nyob tab seeb ntshiab huv tiag tiag. Tab sis Tswv Ntuj hlub neeg, Tswv Ntuj tau pub txiaj ntsim rau Niam Mab Liab, ces Tswv Ntuj thiaj xa tus Tshiab Nkas Nplias tuaj xa lus rau Niam Mab Liab tias nws yuav xeeb tub. Qhov Niam Mab Liab xeeb tub, tsis yog nrog txiv neej pw es thiaj xeeb. Tab sis yog Tswv Ntuj lub hwj huam ua kom Niam Mab Liab xeeb tub xwb.

Kev mloog Ntuj Lus thiab ua neeg me.
Niam Mab Liab yog ib tug neeg tsis muab hlob thiab nws mloog Tswv Ntuj Lus, nyiam ua neeg me, nws ua raws nraim Tswv Ntuj cov lus qhia. Niam Mab Liab lub siab ntshiab yog yam uas cov ntseeg sawv daws vam khom txog. Huab Tais Yes Xus tau qhia peb tias : peb yuav tsum xub nrhiav Tswv Ntuj lub siab tso, dhau ntawd Tswv Ntuj mam ua tus pub rau peb. Li ntawd, peb yuav tsum muaj kev zoo siab thiab muab siab rau pab luag tej. Peb ua cov hauj lwm zoo tos txais Tswv Ntuj lub siab hlub neeg. Vim peb muaj Niam Mab Liab lub siab nyiam Tswv Ntuj ua tus qauv zoo rau peb. Ces peb yuav txawj xaiv Tswv Ntuj los ua thawj yam tseem ceeb ntawm peb. Niam Mab Liab nyiam thiab mloog Tswv Ntuj, nws thiaj zoo siab ua txhua yam cev rau Tswv Ntuj thiab ua raws Tswv Ntuj qhia. Niam Mab Liab ua li ntawd, kuj yog Tswv Ntuj lub tswv yim cawm ntiaj teb neeg. Vim li ntawd, peb cov ntseeg thiaj tsim nyog yuav hwm Niam Mab Liab. Yam li ; hais txoj saw Mab Liab, ua hauj lwm pub rau Niam Mab Liab, kwv tus duab mlom Niam Mab Liab nyob hauv tsev teev Ntuj, thiab xyaum ua raws Niam Mab Liab tus piv txwv.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

2 + 12 =